Meer
Publicatiedatum: 13-05-2020

Inhoud

Sitemap

Sitemap

1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 1  
1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 in één oogopslag Blz. 4  
BIO Blz. 5  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 6  
Saldo na 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 7  
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 8  
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 9  
Thema Bestuurszaken Blz. 10  
Wat willen we bereiken? Blz. 11  
Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Deze stip komt in 2020 steeds dichterbij en wordt meer en meer werkelijkheid. Blz. 12  
In 2020 zullen, na positieve besluitvorming, diverse werkgroepen opstarten om het proces naar herindeling soepel te laten verlopen. Blz. 13  
In samenspraak met de samenleving, de dorps- en wijkraden zullen er stappen gezet worden naar innovatieve vormen van kernendemocratie. Blz. 14  
Verder participeert de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden zoals het Land van Cuijk en de Regio Noordoost Brabant Blz. 15  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 16  
Thema Burgerzaken en Verkiezingen Blz. 17  
Wat willen we bereiken? Blz. 18  
Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen. Blz. 19  
Correcte en passende beantwoording en behandeling van vragen van klanten. Blz. 20  
Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen Blz. 21  
Organisatie van de benodigde verkiezingen / uitvoering geven aan het draaiboek verkiezingen. Blz. 22  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 23  
Thema Bedrijfsvoering Blz. 24  
Wat willen we bereiken? Blz. 25  
Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer. Blz. 26  
We gaan verder op de reeds ingeslagen weg, waarbij volgens de laatste inzichten werkprocessen, afspraken, controle-momenten en planning en control ingezet worden om het totaal te kunnen sturen en beheersen. Blz. 27  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 28  
Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie Blz. 29  
Wat willen we bereiken? Blz. 30  
Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën. Blz. 31  
Wij gaan naar de inwoners toe en inventariseren waar de inwoners van wijken en dorpen behoefte aan hebben. Blz. 32  
Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering. Blz. 33  
Wij geven ruimte aan inwoners om mee te doen. Blz. 34  
Wij kiezen voor een thematische benadering. Blz. 35  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 36  
Kredieten - Programma 0 Blz. 37  
Stand van zaken Blz. 38  
Stand van zaken kredieten Programma 0 Blz. 39  
Krediet Burgemeester Verkuijlstraat 60 Blz. 40  
Krediet ICT doorontwikkelen nieuw zaaksysteem IVS2019 Blz. 41  
Krediet ICT elektronische handtekening IVS2012 Blz. 42  
Krediet ICT E-overheid en authenticatie Blz. 43  
Krediet ICT implementatie zaaksysteem Join 1 Blz. 44  
Krediet ICT implementatie zaaksysteem Join 2 Blz. 45  
Krediet ICT implementatie zaaksysteem Join 3 Blz. 46  
Krediet ICT vervanging software Office Blz. 47  
Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2019 Blz. 48  
Krediet ICT doorontwikkelen nieuw zaaksysteem IVS2020 Blz. 49  
Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2020 Blz. 50  
Krediet Automatisering Burgerzaken IVS2020 Blz. 51  
Krediet Burgemeester Verkuijlstraat 60 Blz. 52  
ICT kredieten Blz. 53  
Krediet Burgerzaken Blz. 54  
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 0 Blz. 55  
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 0 Blz. 56  
Programma 1 - Veiligheid Blz. 57  
Programma 1 - Veiligheid Blz. 58  
Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning Blz. 59  
Wat willen we bereiken? Blz. 60  
Een veilige en gezonde omgeving voor iedereen Blz. 61  
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 62  
Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 63  
Toepassing van de wet BIBOB, daar waar dit wenselijk is. Blz. 64  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 65  
Thema Brandweer en crisisbestrijding Blz. 66  
Wat willen we bereiken? Blz. 67  
Een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van hulpverlening in de gemeente. Blz. 68  
De crisisorganisatie regionaal als lokaal op peil houden, zodat er bij eventuele calamiteiten adequaat gehandeld kan worden. Blz. 69  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 70  
Kredieten - Programma 1 Blz. 71  
Stand van zaken Blz. 72  
Stand van zaken kredieten Programma 1 Blz. 73  
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 1 Blz. 74  
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 1 Blz. 75  
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 76  
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 77  
Thema Werk in uitvoering Blz. 78  
Wat willen we bereiken? Blz. 79  
De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. Blz. 80  
Aandacht voor toegankelijke en levensloopbestendige openbare ruimte. Blz. 81  
Burgerparticipatie/wijk- en dorpsraden structureel inbedden in WIU-proces gekoppeld aan de P&C-cyclus. Blz. 82  
De inwoner merkt dat er op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt gewerkt en dat de kwaliteit en veiligheid van de wegen en groen verbetert. Blz. 83  
De openbare ruimte wordt onderhouden op beeldkwaliteit B. Blz. 84  
Fietsveiligheid maasbrug Oeffelt-Gennep. Betreft lobby naar provincies Limburg en Noord-Brabant. Blz. 85  
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Maatregelen overweg St. Anthonisweg deels spoorverdubbeling en omleggen fietsroute Schilderspad. Blz. 86  
Opstellen nieuw Verkeersveiligheidsplan en uitvoering geven aan verkeersveiligheidsmaatregelen. Blz. 87  
Optimaliseren verkeersveiligheid waarbij extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Daarbij te denken aan projecten zoals fietsvoorzieningen en rotonde Burg. Verkuijlstraat, Maasstraat en Molenweg. Blz. 88  
Realisatie maatregelen in de openbare ruimte om invulling te geven aan de veranderde klimaatomstandigheden. Blz. 89  
Revitalisering openbare ruimte. Groot deel van de openbare ruimte is zo oud dat deze versleten is en niet meer aansluit op de gebruiksbehoefte. Blz. 90  
Speelruimtebeleidsplan actualiseren. Blz. 91  
Uitvoering projecten Toerisme en Recreatie gekoppeld aan o.a. natuur en bosbeheer. Blz. 92  
Verder verduurzamen wagenpark van de gehele gemeente. Blz. 93  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 94  
Kredieten - Programma 2 Blz. 95  
Stand van zaken Blz. 96  
Stand van zaken kredieten Programma 2 Blz. 97  
Krediet fietsvoorziening en verlichting Molenweg Blz. 98  
Krediet herinrichting Irenestraat - Dr. Peelenstraat Blz. 99  
Krediet herinrichting zuidelijk dl. Steenstraat Blz. 100  
Krediet levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken IVS2019 Blz. 101  
Krediet Molenstraat - Cuijkseweg Oeffelt Blz. 102  
Krediet openbare verlichting IVS2018 Blz. 103  
Krediet openbare verlichting IVS2019 Blz. 104  
Krediet reconstructie wegen IVS2019 Blz. 105  
Krediet recreatieve fietspaden IVS2014 Blz. 106  
Krediet renovatie begraafplaats Sambeek Blz. 107  
Krediet revitalisering openbare ruimte IVS2019 Blz. 108  
Krediet speelvoorziening IVS2019 Blz. 109  
Krediet tractie gemeentewerken IVS2019 Blz. 110  
Krediet uitvoering bomenplan IVS2018 Blz. 111  
Krediet uitvoering bomenplan IVS2019 Blz. 112  
Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2018 Blz. 113  
Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2019 Blz. 114  
Krediet tractie gemeentewerken IVS2020 Blz. 115  
Krediet reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat incl. rotonde Koorstraat Blz. 116  
Krediet voetgangersoversteekplaats Handelstraat Blz. 117  
Krediet reconstructie Urlingsestraat Oeffelt Blz. 118  
Krediet reconstructie wegen IVS2020 Blz. 119  
Krediet verstevigen bermen IVS2020 Blz. 120  
Krediet klimaatbestendige inrichting openbare ruimte IVS2020 Blz. 121  
Krediet openbare verlichting - vervangen 1.215 armaturen Blz. 122  
Krediet openbare verlichting IVS2020 Blz. 123  
Krediet fietspad Stationsweg Boxmeer Blz. 124  
Krediet fietsvoorziening en verlichting Maasstraat Blz. 125  
Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2020 Blz. 126  
Krediet uitvoering bomenplan IVS2020 Blz. 127  
Krediet speelvoorziening IVS2020 Blz. 128  
Krediet levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken IVS2020 Blz. 129  
Kredieten wegen Blz. 130  
Kredieten openbare verlichting Blz. 131  
Kredieten verkeersveiligheid Blz. 132  
Kredieten recreatieve fietspaden Blz. 133  
Kredieten uitvoering bomenplan Blz. 134  
Kredieten speelvoorzieningen Blz. 135  
Kredieten begraafplaatsen Blz. 136  
Kredieten tractie Blz. 137  
Kredieten levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken Blz. 138  
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 2 Blz. 139  
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 2 Blz. 140  
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 141  
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 142  
Thema Economie en Vestigingsklimaat Blz. 143  
Wat willen we bereiken? Blz. 144  
Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen. Blz. 145  
Centrummanagement Blz. 146  
Contacten bedrijven en bedrijfsacquisitie Blz. 147  
Innovatieve hotspot Land van Cuijk Blz. 148  
Provinciaal beleid bedrijventerreinen Blz. 149  
Participatie in economische structuurversterkende projecten. Blz. 150  
Deelname Ruimte in diverse projecten Land van Cuijk, Regio Noord-Oost Brabant, Agrifood Capital, Euregio en Interreg Blz. 151  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 152  
Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Blz. 153  
Wat willen we bereiken? Blz. 154  
De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod. Blz. 155  
Implementatie Omgevingswet Blz. 156  
Interbestuurlijke Programma (IBP) Blz. 157  
Klimaatbestendig Blz. 158  
Regionale woningmarktstrategie Blz. 159  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 160  
Thema Recreatie en Toerisme Blz. 161  
Wat willen we bereiken? Blz. 162  
Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon. Blz. 163  
Deltaprogramma Maas Blz. 164  
Koploper Blz. 165  
Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei Blz. 166  
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie Blz. 167  
Unesco Maasheggen Blz. 168  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 169  
Kredieten - Programma 3 Blz. 170  
Stand van zaken Blz. 171  
Stand van zaken kredieten Programma 3 Blz. 172  
Krediet BGT IVS2016 Blz. 173  
Krediet BGT IVS2019 Blz. 174  
Krediet Elderom Blz. 175  
Krediet I-DOP Beugen Blz. 176  
Krediet project breedband Blz. 177  
Krediet rood met groen projecten 2019 Blz. 178  
Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2018 Blz. 179  
Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2019 Blz. 180  
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2016 Blz. 181  
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2017 Blz. 182  
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2018 Blz. 183  
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2019 Blz. 184  
Krediet ontwikkeling UNESCO Maasheggen IVS2020 Blz. 185  
Kredieten uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie Blz. 186  
Kredieten uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei Blz. 187  
Kredieten rood met groen Blz. 188  
Krediet project breedband Blz. 189  
Kredieten BGT Blz. 190  
Krediet Elderom Blz. 191  
Krediet I-DOP Beugen Blz. 192  
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 3 Blz. 193  
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 3 Blz. 194  
Programma 4 - Financiën Blz. 195  
Programma 4 - Financiën Blz. 196  
Thema Planning en Control Blz. 197  
Wat willen we bereiken? Blz. 198  
Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief. Blz. 199  
Het optimaliseren en het verder doorontwikkelen van de planning & controlcyclus in overleg met de Auditcommissie. Blz. 200  
Instemmen met de Grondnota en de daarin voorgestelde maatregelen tot stimulering van de verkoop van bouwgrond. Blz. 201  
Wij gaan de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau brengen door de verkoop van bouwgrond en door het investeringsprogramma te beheersen. Blz. 202  
Wij willen de reservepositie stabiliseren en zo nodig versterken door in de begroting ruimte vrij te maken voor sparen en mogelijke rekeningoverschotten te reserveren. Blz. 203  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 204  
Thema WOZ/Belastingen Blz. 205  
Wat willen we bereiken? Blz. 206  
De lokale belastingdruk blijft in lijn met het inflatiepercentage. Blz. 207  
We maken een kritische analyse van de kostendekkendheid van leges en tarieven. Blz. 208  
We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit Blz. 209  
Een juiste WOZ-waardebepaling Blz. 210  
We geven op een adequate wijze uitvoering aan de heffing van de gemeentelijke belastingen Blz. 211  
We geven op een adequate wijze uitvoering aan de invordering van de gemeentelijke belastingen Blz. 212  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 213  
Kredieten - Programma 4 Blz. 214  
Stand van zaken Blz. 215  
Stand van zaken kredieten Programma 4 Blz. 216  
Krediet externe kosten m.b.t. sporthal Sportlaan Blz. 217  
Krediet uitwerken herrouteren Schilderspad Blz. 218  
Krediet vervangende nieuwbouw bij Raaijhal Blz. 219  
Krediet verbeteren verkeersveiligheid Sint Anthonisweg - Spoorstraat Blz. 220  
Krediet reconstructie Burg. Verkuijlstraat en rotonde Koorstraat Blz. 221  
Voorbereidingskrediet Blz. 222  
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 4 Blz. 223  
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 4 Blz. 224  
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 225  
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 226  
Thema Onderwijs Blz. 227  
Wat willen we bereiken? Blz. 228  
Een doorlopende leerlijn voor alle (leerplichtige) inwoners die passend en bereikbaar is. Blz. 229  
Goed georganiseerd leerlingenvervoer Blz. 230  
Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen Blz. 231  
Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk Blz. 232  
Voorkomen van voortijdig schoolverlaten Blz. 233  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 234  
Thema Welzijn Blz. 235  
Wat willen we bereiken? Blz. 236  
Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties. Blz. 237  
Het toekomstbestendig maken van de MFA's en het bijstellen en actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor alle gemeentelijk accommodaties. Blz. 238  
Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren Blz. 239  
De gemeente schept goede randvoorwaarden om mensen te stimuleren zich vrijwillig in te zetten en onbetaald actief te zijn voor de samenleving. Blz. 240  
Instandhouden vrijwilligerssteunpunt en het bieden van een goede vrijwilligersverzekering. Blz. 241  
Integrale samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties, maatjesprojecten en zorgaanbieders. Blz. 242  
Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger. Blz. 243  
Het geactualiseerde mantelzorgbeleid Land van Cuijk zal in 2020 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Blz. 244  
Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren waarbij “wederkerigheid” een belangrijker begrip zal worden. Blz. 245  
Er zullen meer buurtverbinders worden geworven waarbij het uitgangspunt is twee per dorpskern. Blz. 246  
Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen. Blz. 247  
Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en daar waar nodig gefaciliteerd. Blz. 248  
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 249  
Sociom is werkzaam in dorpskernen en wijken dicht bij de burger. Er wordt samengewerkt met andere maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties. Blz. 250  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 251  
Thema Sport Blz. 252  
Wat willen we bereiken? Blz. 253  
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen. Blz. 254  
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met sportverenigingen. Blz. 255  
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (sport). Blz. 256  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 257  
Thema Kunst en Cultuur Blz. 258  
Wat willen we bereiken? Blz. 259  
Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners. Blz. 260  
Met BiblioPlus zijn voor de periode 2017-2020 afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk in de gemeente Boxmeer, Blz. 261  
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven. Blz. 262  
Deelname aan het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit. Blz. 263  
Ondersteunen Stichting Omroep Land van Cuijk. Blz. 264  
Ontsluiten van Boxmeers verleden via een openbare museale voorziening. Blz. 265  
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met cultuurverenigingen. Blz. 266  
Uitvoering geven aan de Nota CultuurRijk Boxmeer. Blz. 267  
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (kunst en cultuur). Blz. 268  
Waarderings- en incidentele subsidies kunst en cultuur. Blz. 269  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 270  
Kredieten - Programma 5 Blz. 271  
Stand van zaken Blz. 272  
Stand van zaken kredieten Programma 5 Blz. 273  
Krediet Gryphus Vierlingsbeek Blz. 274  
Krediet toegankelijk maken accommodaties IVS2018 Blz. 275  
Krediet gymnastiekzalen Metameer Blz. 276  
Krediet renovatie sporthal De Meercamp Oeffelt Blz. 277  
Krediet MFC Sambeek Blz. 278  
Krediet toegankelijk maken accommodaties IVS2020 Blz. 279  
Krediet restauratie monumenten IVS2020 Blz. 280  
Krediet toegankelijk maken accommodaties Blz. 281  
Krediet gymnastiekzalen Metameer Blz. 282  
Kredieten Leefbaarheid overig Blz. 283  
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 5 Blz. 284  
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 5 Blz. 285  
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 286  
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 287  
Thema Jeugd Blz. 288  
Wat willen we bereiken? Blz. 289  
Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen. Blz. 290  
Jeugdhulp realiseren door het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk. Blz. 291  
Project Jong in de Buurt, intensief overleg met jongerenwerk, politie, jeugdpreventiewerk en gemeente. Blz. 292  
Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving. Blz. 293  
Het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk biedt daar waar nodig passende hulp aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben en kan daartoe doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp. Blz. 294  
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 295  
Het Basisteam Jeugd en Gezin en het gebiedsteam van Sociom werken samen met andere maatschappelijke organisaties en bieden daar waar nodig hulp zo nodig via doorverwijzing naar een 2e lijnsvoorziening. Blz. 296  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 297  
Thema Inkomensvoorzieningen Blz. 298  
Wat willen we bereiken? Blz. 299  
Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid. Blz. 300  
Bij effectieve inkomensondersteuning hoort goede voorlichting over het beleid. We informeren structureel via het blad NieuwsZaken en de folder Ken uw rechten. Blz. 301  
De koopkracht van de meest kwetsbare burgers op peil houden via de bijzondere bijstand, individuele toeslagen, minimaregelingen, schuldhulpverlening en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Blz. 302  
Schuldhulpverlening is goed bereikbaar en aanmeldingen kunnen onder andere digitaal via de website plaatsvinden. Blz. 303  
Ter voorkoming van armoede en maatschappelijk isolement bij kinderen zetten we middelen in via Stichting Leergeld en Stichting DoeJeMee. Blz. 304  
We betrekken de maatschappelijke organisaties (inclusief georganiseerde vrijwilligers) bij het voorkomen van schulden (preventie) en richten ons op vroegsignalering van (geld)problemen. Blz. 305  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 306  
Thema Participatie Blz. 307  
Wat willen we bereiken? Blz. 308  
Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft. Blz. 309  
Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname. Blz. 310  
Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. Blz. 311  
Social Return intensief inzetten als arbeidsmarktinstrument zodat opdrachtnemers worden gestimuleerd om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Blz. 312  
Uitstroom d.m.v. re-integratie oftewel een persoon weer laten functioneren met inzet van maatregelen zodat hij weer kan terugkeren in het arbeidsproces. Blz. 313  
Uitvoering geven aan de pilot ‘Lerend Werken’ door de mogelijkheden van de deelnemers aan te spreken om op deze wijze uit dagbesteding door te stromen naar een beschutte werkplek of loonvormende arbeid. Blz. 314  
Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen zodat men in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Blz. 315  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 316  
Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Blz. 317  
Wat willen we bereiken? Blz. 318  
In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 319  
Afstemmen van het Wmo-beleid met de regiogemeenten. Blz. 320  
Burgers kunnen een beroep (blijven) doen op de in augustus 2018 vastgestelde Verordening Blijverslening. Blz. 321  
De Centrumgemeente heeft in afstemming met de regiogemeenten een inkoopplan voor Wmo-ondersteuning vastgesteld. Blz. 322  
De cliënt heeft de keuzevrijheid uit minimaal 3 leveranciers bij een beroep op hulpmiddelen en voorzieningen. Ook zijn er soms mogelijkheden voor hulpmiddelen via het lokale midden- en kleinbedrijf. Blz. 323  
De gemeente faciliteert kwetsbare burgers door het bieden van een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke verzorging. Blz. 324  
De gemeenteraad wordt periodiek (via kwartaalnieuwsbrieven) geïnformeerd over actuele zaken, aantallen en financiën in de Wmo. Blz. 325  
De overeenkomsten met zorgaanbieders worden voor HV getoetst aan de AMvB (reële kostprijs Wmo-diensten) en zo nodig hiervoor passende contractafspraken gemaakt. Blz. 326  
Er wordt uitvoering gegeven aan het Wmo doelgroepenvervoer middels het Regiotaxivervoer. Blz. 327  
Er zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden op het gebied van Wmo-begeleiding. Hierbij is aandacht voor integraliteit met Jeugd en de Participatiewet. Blz. 328  
Het iWmo-berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders is verder ontwikkeld en zorgt voor een optimale communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met relatief weinig administratieve lasten. Blz. 329  
Het optimaal uitvoering geven aan de uitgangspunten van de nieuwe Wmo op basis van de visie waarbij de ondersteuning gericht is op zelfredzaamheid en participatie. Blz. 330  
Het Wmo-beleid wordt getoetst aan de uitgangspunten in het nieuw vastgestelde beleidskader. Blz. 331  
Het zorgloket optimaal inzetten. Eventueel aansluitend op de inzet van een wijk-netwerk. Blz. 332  
In 2020 hebben we uitvoering gegeven aan de implementatie van het abonnementstarief, de standaard administratieprotocollen en de Wmo-verordening hierop aangepast. Blz. 333  
In 2020 wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe (verlengde) Centrumregeling via de Centrumgemeente Oss voor de periode 2020-2023. Tevens wordt het tweejarig (2020-2021) inkoopplan uitgevoerd. Blz. 334  
In 2020 wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe uitvoeringsafspraken voor het organiseren van een meldpunt en verkennend onderzoek. Wanneer er sprake is van een acute crisis dan zorgen we er ook voor dat de betrokkene wordt gehoord. Blz. 335  
Uitvoering geven (via centrumgemeente Oss) aan het uitvoeringsplan beschermd wonen, het bevorderen van doorstroom en het beperken van instroom door middel van preventie in samenwerking met sociale partners. Blz. 336  
We hebben door ervaringen in pilots meer kennis van mogelijke combinaties van (arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie-trajecten gericht op (beschut) werk. Blz. 337  
Welzijn, zorg en wonen in de ondersteuningsbehoefte optimaal combineren en organiseren. De Wmo op een gekantelde manier uitvoeren. Blz. 338  
Wmo-burgerinitiatieven worden gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking. Blz. 339  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 340  
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 6 Blz. 341  
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 6 Blz. 342  
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 343  
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 344  
Thema Duurzaamheid en Milieu Blz. 345  
Wat willen we bereiken? Blz. 346  
Duurzaam en energieneutraal Blz. 347  
Duurzaamheidsplan Projecten 2019-2021 Blz. 348  
Energieneutraal in 2045 Blz. 349  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 350  
Thema Klimaat en Riolering Blz. 351  
Wat willen we bereiken? Blz. 352  
Klimaatbestendig Blz. 353  
Actualisering VGRP Land van Cuijk met herzien kostendekkingsplan klimaatopgave Blz. 354  
Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 Blz. 355  
Masterplan Water Blz. 356  
Samenwerking waterketen en klimaat in de regio/Land van Cuijk Blz. 357  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 358  
Thema Afval en Circulaire economie Blz. 359  
Wat willen we bereiken? Blz. 360  
Nederland Circulair in 2050 Blz. 361  
Bestuurscommissie afval Land van Cuijk met o.a. het aansluiten op Rijksbrede programma Circulaire Economie Blz. 362  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 363  
Kredieten - Programma 7 Blz. 364  
Stand van zaken Blz. 365  
Stand van zaken kredieten Programma 7 Blz. 366  
Krediet riolering Irenestraat IVS2015 Blz. 367  
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2015 Blz. 368  
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2017 Blz. 369  
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2018 Blz. 370  
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2019 Blz. 371  
Krediet herinrichting hoogkoorplein Blz. 372  
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2020 Blz. 373  
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2020 - klimaatadaptatie omgeving De Weijer Blz. 374  
Krediet klimaatadaptatie omgeving De Weijer Blz. 375  
Krediet duurzaamheidslening particulieren Blz. 376  
Krediet stimuleringslening verenigingen Blz. 377  
Kredieten rioleringsplan (VGRP) Blz. 378  
Kredieten klimaat Blz. 379  
Kredieten duurzaamheid Blz. 380  
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 7 Blz. 381  
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 7 Blz. 382  
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 383  
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 384  
Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht Blz. 385  
Wat willen we bereiken? Blz. 386  
De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen. Blz. 387  
Adequaat in behandeling nemen van aanvragen omgevingsvergunningen/ ontheffingen, verzoeken om quickscan, inclusief informatie verstrekken en voorlichting geven. Blz. 388  
Implementatie alsmede uitvoering conform de ‘Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht gemeente Boxmeer 2016’ Blz. 389  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 390  
Thema Implementatie Omgevingswet Blz. 391  
Wat willen we bereiken? Blz. 392  
Implementatie Omgevingswet Blz. 393  
Het inzichtelijk maken van de gevolgen m.b.t. de invoering van de Omgevingswet en starten met implementatie daar waar nodig/mogelijk. (Invoerdatum 01-01-21). Blz. 394  
Kredieten - Programma 8 Blz. 395  
Stand van zaken Blz. 396  
Stand van zaken kredieten Programma 8 Blz. 397  
Krediet digitale vergunningverlening IVS2017 Blz. 398  
Krediet software omgevingswet IVS2018 Blz. 399  
Kredieten VTH Blz. 400  
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 8 Blz. 401  
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 8 Blz. 402  
Paragrafen Blz. 403  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 404  
Aanwezige risico's Blz. 405  
Overig Blz. 406  
Financiële 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 407  
Via een begrotingswijzing zullen onderstaande kredieten worden bijgesteld danwel worden afgesloten Blz. 408  
Via een begrotingswijziging zullen onderstaande kredieten beschikbaar worden gesteld Blz. 409  
Status opvolging bevindingen accountant Blz. 410  
Status opvolging bevindingen accountant Blz. 411