Sitemap

1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 1
1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 in één oogopslag Blz. 4
BIO Blz. 5
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 6
Saldo na 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 7
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 8
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 9
Thema Bestuurszaken Blz. 10
Wat willen we bereiken? Blz. 11
Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Deze stip komt in 2020 steeds dichterbij en wordt meer en meer werkelijkheid. Blz. 12
In 2020 zullen, na positieve besluitvorming, diverse werkgroepen opstarten om het proces naar herindeling soepel te laten verlopen. Blz. 13
In samenspraak met de samenleving, de dorps- en wijkraden zullen er stappen gezet worden naar innovatieve vormen van kernendemocratie. Blz. 14
Verder participeert de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden zoals het Land van Cuijk en de Regio Noordoost Brabant Blz. 15
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 16
Thema Burgerzaken en Verkiezingen Blz. 17
Wat willen we bereiken? Blz. 18
Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen. Blz. 19
Correcte en passende beantwoording en behandeling van vragen van klanten. Blz. 20
Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen Blz. 21
Organisatie van de benodigde verkiezingen / uitvoering geven aan het draaiboek verkiezingen. Blz. 22
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 23
Thema Bedrijfsvoering Blz. 24
Wat willen we bereiken? Blz. 25
Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer. Blz. 26
We gaan verder op de reeds ingeslagen weg, waarbij volgens de laatste inzichten werkprocessen, afspraken, controle-momenten en planning en control ingezet worden om het totaal te kunnen sturen en beheersen. Blz. 27
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 28
Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie Blz. 29
Wat willen we bereiken? Blz. 30
Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën. Blz. 31
Wij gaan naar de inwoners toe en inventariseren waar de inwoners van wijken en dorpen behoefte aan hebben. Blz. 32
Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering. Blz. 33
Wij geven ruimte aan inwoners om mee te doen. Blz. 34
Wij kiezen voor een thematische benadering. Blz. 35
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 36
Kredieten - Programma 0 Blz. 37
Stand van zaken Blz. 38
Stand van zaken kredieten Programma 0 Blz. 39
Krediet Burgemeester Verkuijlstraat 60 Blz. 40
Krediet ICT doorontwikkelen nieuw zaaksysteem IVS2019 Blz. 41
Krediet ICT elektronische handtekening IVS2012 Blz. 42
Krediet ICT E-overheid en authenticatie Blz. 43
Krediet ICT implementatie zaaksysteem Join 1 Blz. 44
Krediet ICT implementatie zaaksysteem Join 2 Blz. 45
Krediet ICT implementatie zaaksysteem Join 3 Blz. 46
Krediet ICT vervanging software Office Blz. 47
Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2019 Blz. 48
Krediet ICT doorontwikkelen nieuw zaaksysteem IVS2020 Blz. 49
Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2020 Blz. 50
Krediet Automatisering Burgerzaken IVS2020 Blz. 51
Krediet Burgemeester Verkuijlstraat 60 Blz. 52
ICT kredieten Blz. 53
Krediet Burgerzaken Blz. 54
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 0 Blz. 55
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 0 Blz. 56
Programma 1 - Veiligheid Blz. 57
Programma 1 - Veiligheid Blz. 58
Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning Blz. 59
Wat willen we bereiken? Blz. 60
Een veilige en gezonde omgeving voor iedereen Blz. 61
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 62
Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 63
Toepassing van de wet BIBOB, daar waar dit wenselijk is. Blz. 64
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 65
Thema Brandweer en crisisbestrijding Blz. 66
Wat willen we bereiken? Blz. 67
Een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van hulpverlening in de gemeente. Blz. 68
De crisisorganisatie regionaal als lokaal op peil houden, zodat er bij eventuele calamiteiten adequaat gehandeld kan worden. Blz. 69
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 70
Kredieten - Programma 1 Blz. 71
Stand van zaken Blz. 72
Stand van zaken kredieten Programma 1 Blz. 73
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 1 Blz. 74
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 1 Blz. 75
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 76
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 77
Thema Werk in uitvoering Blz. 78
Wat willen we bereiken? Blz. 79
De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. Blz. 80
Aandacht voor toegankelijke en levensloopbestendige openbare ruimte. Blz. 81
Burgerparticipatie/wijk- en dorpsraden structureel inbedden in WIU-proces gekoppeld aan de P&C-cyclus. Blz. 82
De inwoner merkt dat er op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt gewerkt en dat de kwaliteit en veiligheid van de wegen en groen verbetert. Blz. 83
De openbare ruimte wordt onderhouden op beeldkwaliteit B. Blz. 84
Fietsveiligheid maasbrug Oeffelt-Gennep. Betreft lobby naar provincies Limburg en Noord-Brabant. Blz. 85
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Maatregelen overweg St. Anthonisweg deels spoorverdubbeling en omleggen fietsroute Schilderspad. Blz. 86
Opstellen nieuw Verkeersveiligheidsplan en uitvoering geven aan verkeersveiligheidsmaatregelen. Blz. 87
Optimaliseren verkeersveiligheid waarbij extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Daarbij te denken aan projecten zoals fietsvoorzieningen en rotonde Burg. Verkuijlstraat, Maasstraat en Molenweg. Blz. 88
Realisatie maatregelen in de openbare ruimte om invulling te geven aan de veranderde klimaatomstandigheden. Blz. 89
Revitalisering openbare ruimte. Groot deel van de openbare ruimte is zo oud dat deze versleten is en niet meer aansluit op de gebruiksbehoefte. Blz. 90
Speelruimtebeleidsplan actualiseren. Blz. 91
Uitvoering projecten Toerisme en Recreatie gekoppeld aan o.a. natuur en bosbeheer. Blz. 92
Verder verduurzamen wagenpark van de gehele gemeente. Blz. 93
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 94
Kredieten - Programma 2 Blz. 95
Stand van zaken Blz. 96
Stand van zaken kredieten Programma 2 Blz. 97
Krediet fietsvoorziening en verlichting Molenweg Blz. 98
Krediet herinrichting Irenestraat - Dr. Peelenstraat Blz. 99
Krediet herinrichting zuidelijk dl. Steenstraat Blz. 100
Krediet levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken IVS2019 Blz. 101
Krediet Molenstraat - Cuijkseweg Oeffelt Blz. 102
Krediet openbare verlichting IVS2018 Blz. 103
Krediet openbare verlichting IVS2019 Blz. 104
Krediet reconstructie wegen IVS2019 Blz. 105
Krediet recreatieve fietspaden IVS2014 Blz. 106
Krediet renovatie begraafplaats Sambeek Blz. 107
Krediet revitalisering openbare ruimte IVS2019 Blz. 108
Krediet speelvoorziening IVS2019 Blz. 109
Krediet tractie gemeentewerken IVS2019 Blz. 110
Krediet uitvoering bomenplan IVS2018 Blz. 111
Krediet uitvoering bomenplan IVS2019 Blz. 112
Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2018 Blz. 113
Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2019 Blz. 114
Krediet tractie gemeentewerken IVS2020 Blz. 115
Krediet reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat incl. rotonde Koorstraat Blz. 116
Krediet voetgangersoversteekplaats Handelstraat Blz. 117
Krediet reconstructie Urlingsestraat Oeffelt Blz. 118
Krediet reconstructie wegen IVS2020 Blz. 119
Krediet verstevigen bermen IVS2020 Blz. 120
Krediet klimaatbestendige inrichting openbare ruimte IVS2020 Blz. 121
Krediet openbare verlichting - vervangen 1.215 armaturen Blz. 122
Krediet openbare verlichting IVS2020 Blz. 123
Krediet fietspad Stationsweg Boxmeer Blz. 124
Krediet fietsvoorziening en verlichting Maasstraat Blz. 125
Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2020 Blz. 126
Krediet uitvoering bomenplan IVS2020 Blz. 127
Krediet speelvoorziening IVS2020 Blz. 128
Krediet levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken IVS2020 Blz. 129
Kredieten wegen Blz. 130
Kredieten openbare verlichting Blz. 131
Kredieten verkeersveiligheid Blz. 132
Kredieten recreatieve fietspaden Blz. 133
Kredieten uitvoering bomenplan Blz. 134
Kredieten speelvoorzieningen Blz. 135
Kredieten begraafplaatsen Blz. 136
Kredieten tractie Blz. 137
Kredieten levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken Blz. 138
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 2 Blz. 139
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 2 Blz. 140
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 141
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 142
Thema Economie en Vestigingsklimaat Blz. 143
Wat willen we bereiken? Blz. 144
Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen. Blz. 145
Centrummanagement Blz. 146
Contacten bedrijven en bedrijfsacquisitie Blz. 147
Innovatieve hotspot Land van Cuijk Blz. 148
Provinciaal beleid bedrijventerreinen Blz. 149
Participatie in economische structuurversterkende projecten. Blz. 150
Deelname Ruimte in diverse projecten Land van Cuijk, Regio Noord-Oost Brabant, Agrifood Capital, Euregio en Interreg Blz. 151
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 152
Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Blz. 153
Wat willen we bereiken? Blz. 154
De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod. Blz. 155
Implementatie Omgevingswet Blz. 156
Interbestuurlijke Programma (IBP) Blz. 157
Klimaatbestendig Blz. 158
Regionale woningmarktstrategie Blz. 159
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 160
Thema Recreatie en Toerisme Blz. 161
Wat willen we bereiken? Blz. 162
Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon. Blz. 163
Deltaprogramma Maas Blz. 164
Koploper Blz. 165
Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei Blz. 166
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie Blz. 167
Unesco Maasheggen Blz. 168
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 169
Kredieten - Programma 3 Blz. 170
Stand van zaken Blz. 171
Stand van zaken kredieten Programma 3 Blz. 172
Krediet BGT IVS2016 Blz. 173
Krediet BGT IVS2019 Blz. 174
Krediet Elderom Blz. 175
Krediet I-DOP Beugen Blz. 176
Krediet project breedband Blz. 177
Krediet rood met groen projecten 2019 Blz. 178
Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2018 Blz. 179
Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2019 Blz. 180
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2016 Blz. 181
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2017 Blz. 182
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2018 Blz. 183
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2019 Blz. 184
Krediet ontwikkeling UNESCO Maasheggen IVS2020 Blz. 185
Kredieten uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie Blz. 186
Kredieten uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei Blz. 187
Kredieten rood met groen Blz. 188
Krediet project breedband Blz. 189
Kredieten BGT Blz. 190
Krediet Elderom Blz. 191
Krediet I-DOP Beugen Blz. 192
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 3 Blz. 193
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 3 Blz. 194
Programma 4 - Financiën Blz. 195
Programma 4 - Financiën Blz. 196
Thema Planning en Control Blz. 197
Wat willen we bereiken? Blz. 198
Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief. Blz. 199
Het optimaliseren en het verder doorontwikkelen van de planning & controlcyclus in overleg met de Auditcommissie. Blz. 200
Instemmen met de Grondnota en de daarin voorgestelde maatregelen tot stimulering van de verkoop van bouwgrond. Blz. 201
Wij gaan de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau brengen door de verkoop van bouwgrond en door het investeringsprogramma te beheersen. Blz. 202
Wij willen de reservepositie stabiliseren en zo nodig versterken door in de begroting ruimte vrij te maken voor sparen en mogelijke rekeningoverschotten te reserveren. Blz. 203
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 204
Thema WOZ/Belastingen Blz. 205
Wat willen we bereiken? Blz. 206
De lokale belastingdruk blijft in lijn met het inflatiepercentage. Blz. 207
We maken een kritische analyse van de kostendekkendheid van leges en tarieven. Blz. 208
We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit Blz. 209
Een juiste WOZ-waardebepaling Blz. 210
We geven op een adequate wijze uitvoering aan de heffing van de gemeentelijke belastingen Blz. 211
We geven op een adequate wijze uitvoering aan de invordering van de gemeentelijke belastingen Blz. 212
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 213
Kredieten - Programma 4 Blz. 214
Stand van zaken Blz. 215
Stand van zaken kredieten Programma 4 Blz. 216
Krediet externe kosten m.b.t. sporthal Sportlaan Blz. 217
Krediet uitwerken herrouteren Schilderspad Blz. 218
Krediet vervangende nieuwbouw bij Raaijhal Blz. 219
Krediet verbeteren verkeersveiligheid Sint Anthonisweg - Spoorstraat Blz. 220
Krediet reconstructie Burg. Verkuijlstraat en rotonde Koorstraat Blz. 221
Voorbereidingskrediet Blz. 222
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 4 Blz. 223
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 4 Blz. 224
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 225
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 226
Thema Onderwijs Blz. 227
Wat willen we bereiken? Blz. 228
Een doorlopende leerlijn voor alle (leerplichtige) inwoners die passend en bereikbaar is. Blz. 229
Goed georganiseerd leerlingenvervoer Blz. 230
Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen Blz. 231
Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk Blz. 232
Voorkomen van voortijdig schoolverlaten Blz. 233
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 234
Thema Welzijn Blz. 235
Wat willen we bereiken? Blz. 236
Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties. Blz. 237
Het toekomstbestendig maken van de MFA's en het bijstellen en actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor alle gemeentelijk accommodaties. Blz. 238
Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren Blz. 239
De gemeente schept goede randvoorwaarden om mensen te stimuleren zich vrijwillig in te zetten en onbetaald actief te zijn voor de samenleving. Blz. 240
Instandhouden vrijwilligerssteunpunt en het bieden van een goede vrijwilligersverzekering. Blz. 241
Integrale samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties, maatjesprojecten en zorgaanbieders. Blz. 242
Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger. Blz. 243
Het geactualiseerde mantelzorgbeleid Land van Cuijk zal in 2020 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Blz. 244
Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren waarbij “wederkerigheid” een belangrijker begrip zal worden. Blz. 245
Er zullen meer buurtverbinders worden geworven waarbij het uitgangspunt is twee per dorpskern. Blz. 246
Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen. Blz. 247
Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en daar waar nodig gefaciliteerd. Blz. 248
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 249
Sociom is werkzaam in dorpskernen en wijken dicht bij de burger. Er wordt samengewerkt met andere maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties. Blz. 250
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 251
Thema Sport Blz. 252
Wat willen we bereiken? Blz. 253
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen. Blz. 254
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met sportverenigingen. Blz. 255
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (sport). Blz. 256
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 257
Thema Kunst en Cultuur Blz. 258
Wat willen we bereiken? Blz. 259
Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners. Blz. 260
Met BiblioPlus zijn voor de periode 2017-2020 afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk in de gemeente Boxmeer, Blz. 261
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven. Blz. 262
Deelname aan het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit. Blz. 263
Ondersteunen Stichting Omroep Land van Cuijk. Blz. 264
Ontsluiten van Boxmeers verleden via een openbare museale voorziening. Blz. 265
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met cultuurverenigingen. Blz. 266
Uitvoering geven aan de Nota CultuurRijk Boxmeer. Blz. 267
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (kunst en cultuur). Blz. 268
Waarderings- en incidentele subsidies kunst en cultuur. Blz. 269
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 270
Kredieten - Programma 5 Blz. 271
Stand van zaken Blz. 272
Stand van zaken kredieten Programma 5 Blz. 273
Krediet Gryphus Vierlingsbeek Blz. 274
Krediet toegankelijk maken accommodaties IVS2018 Blz. 275
Krediet gymnastiekzalen Metameer Blz. 276
Krediet renovatie sporthal De Meercamp Oeffelt Blz. 277
Krediet MFC Sambeek Blz. 278
Krediet toegankelijk maken accommodaties IVS2020 Blz. 279
Krediet restauratie monumenten IVS2020 Blz. 280
Krediet toegankelijk maken accommodaties Blz. 281
Krediet gymnastiekzalen Metameer Blz. 282
Kredieten Leefbaarheid overig Blz. 283
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 5 Blz. 284
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 5 Blz. 285
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 286
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 287
Thema Jeugd Blz. 288
Wat willen we bereiken? Blz. 289
Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen. Blz. 290
Jeugdhulp realiseren door het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk. Blz. 291
Project Jong in de Buurt, intensief overleg met jongerenwerk, politie, jeugdpreventiewerk en gemeente. Blz. 292
Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving. Blz. 293
Het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk biedt daar waar nodig passende hulp aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben en kan daartoe doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp. Blz. 294
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 295
Het Basisteam Jeugd en Gezin en het gebiedsteam van Sociom werken samen met andere maatschappelijke organisaties en bieden daar waar nodig hulp zo nodig via doorverwijzing naar een 2e lijnsvoorziening. Blz. 296
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 297
Thema Inkomensvoorzieningen Blz. 298
Wat willen we bereiken? Blz. 299
Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid. Blz. 300
Bij effectieve inkomensondersteuning hoort goede voorlichting over het beleid. We informeren structureel via het blad NieuwsZaken en de folder Ken uw rechten. Blz. 301
De koopkracht van de meest kwetsbare burgers op peil houden via de bijzondere bijstand, individuele toeslagen, minimaregelingen, schuldhulpverlening en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Blz. 302
Schuldhulpverlening is goed bereikbaar en aanmeldingen kunnen onder andere digitaal via de website plaatsvinden. Blz. 303
Ter voorkoming van armoede en maatschappelijk isolement bij kinderen zetten we middelen in via Stichting Leergeld en Stichting DoeJeMee. Blz. 304
We betrekken de maatschappelijke organisaties (inclusief georganiseerde vrijwilligers) bij het voorkomen van schulden (preventie) en richten ons op vroegsignalering van (geld)problemen. Blz. 305
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 306
Thema Participatie Blz. 307
Wat willen we bereiken? Blz. 308
Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft. Blz. 309
Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname. Blz. 310
Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. Blz. 311
Social Return intensief inzetten als arbeidsmarktinstrument zodat opdrachtnemers worden gestimuleerd om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Blz. 312
Uitstroom d.m.v. re-integratie oftewel een persoon weer laten functioneren met inzet van maatregelen zodat hij weer kan terugkeren in het arbeidsproces. Blz. 313
Uitvoering geven aan de pilot ‘Lerend Werken’ door de mogelijkheden van de deelnemers aan te spreken om op deze wijze uit dagbesteding door te stromen naar een beschutte werkplek of loonvormende arbeid. Blz. 314
Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen zodat men in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Blz. 315
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 316
Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Blz. 317
Wat willen we bereiken? Blz. 318
In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 319
Afstemmen van het Wmo-beleid met de regiogemeenten. Blz. 320
Burgers kunnen een beroep (blijven) doen op de in augustus 2018 vastgestelde Verordening Blijverslening. Blz. 321
De Centrumgemeente heeft in afstemming met de regiogemeenten een inkoopplan voor Wmo-ondersteuning vastgesteld. Blz. 322
De cliënt heeft de keuzevrijheid uit minimaal 3 leveranciers bij een beroep op hulpmiddelen en voorzieningen. Ook zijn er soms mogelijkheden voor hulpmiddelen via het lokale midden- en kleinbedrijf. Blz. 323
De gemeente faciliteert kwetsbare burgers door het bieden van een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke verzorging. Blz. 324
De gemeenteraad wordt periodiek (via kwartaalnieuwsbrieven) geïnformeerd over actuele zaken, aantallen en financiën in de Wmo. Blz. 325
De overeenkomsten met zorgaanbieders worden voor HV getoetst aan de AMvB (reële kostprijs Wmo-diensten) en zo nodig hiervoor passende contractafspraken gemaakt. Blz. 326
Er wordt uitvoering gegeven aan het Wmo doelgroepenvervoer middels het Regiotaxivervoer. Blz. 327
Er zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden op het gebied van Wmo-begeleiding. Hierbij is aandacht voor integraliteit met Jeugd en de Participatiewet. Blz. 328
Het iWmo-berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders is verder ontwikkeld en zorgt voor een optimale communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met relatief weinig administratieve lasten. Blz. 329
Het optimaal uitvoering geven aan de uitgangspunten van de nieuwe Wmo op basis van de visie waarbij de ondersteuning gericht is op zelfredzaamheid en participatie. Blz. 330
Het Wmo-beleid wordt getoetst aan de uitgangspunten in het nieuw vastgestelde beleidskader. Blz. 331
Het zorgloket optimaal inzetten. Eventueel aansluitend op de inzet van een wijk-netwerk. Blz. 332
In 2020 hebben we uitvoering gegeven aan de implementatie van het abonnementstarief, de standaard administratieprotocollen en de Wmo-verordening hierop aangepast. Blz. 333
In 2020 wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe (verlengde) Centrumregeling via de Centrumgemeente Oss voor de periode 2020-2023. Tevens wordt het tweejarig (2020-2021) inkoopplan uitgevoerd. Blz. 334
In 2020 wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe uitvoeringsafspraken voor het organiseren van een meldpunt en verkennend onderzoek. Wanneer er sprake is van een acute crisis dan zorgen we er ook voor dat de betrokkene wordt gehoord. Blz. 335
Uitvoering geven (via centrumgemeente Oss) aan het uitvoeringsplan beschermd wonen, het bevorderen van doorstroom en het beperken van instroom door middel van preventie in samenwerking met sociale partners. Blz. 336
We hebben door ervaringen in pilots meer kennis van mogelijke combinaties van (arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie-trajecten gericht op (beschut) werk. Blz. 337
Welzijn, zorg en wonen in de ondersteuningsbehoefte optimaal combineren en organiseren. De Wmo op een gekantelde manier uitvoeren. Blz. 338
Wmo-burgerinitiatieven worden gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking. Blz. 339
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 340
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 6 Blz. 341
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 6 Blz. 342
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 343
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 344
Thema Duurzaamheid en Milieu Blz. 345
Wat willen we bereiken? Blz. 346
Duurzaam en energieneutraal Blz. 347
Duurzaamheidsplan Projecten 2019-2021 Blz. 348
Energieneutraal in 2045 Blz. 349
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 350
Thema Klimaat en Riolering Blz. 351
Wat willen we bereiken? Blz. 352
Klimaatbestendig Blz. 353
Actualisering VGRP Land van Cuijk met herzien kostendekkingsplan klimaatopgave Blz. 354
Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 Blz. 355
Masterplan Water Blz. 356
Samenwerking waterketen en klimaat in de regio/Land van Cuijk Blz. 357
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 358
Thema Afval en Circulaire economie Blz. 359
Wat willen we bereiken? Blz. 360
Nederland Circulair in 2050 Blz. 361
Bestuurscommissie afval Land van Cuijk met o.a. het aansluiten op Rijksbrede programma Circulaire Economie Blz. 362
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 363
Kredieten - Programma 7 Blz. 364
Stand van zaken Blz. 365
Stand van zaken kredieten Programma 7 Blz. 366
Krediet riolering Irenestraat IVS2015 Blz. 367
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2015 Blz. 368
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2017 Blz. 369
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2018 Blz. 370
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2019 Blz. 371
Krediet herinrichting hoogkoorplein Blz. 372
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2020 Blz. 373
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2020 - klimaatadaptatie omgeving De Weijer Blz. 374
Krediet klimaatadaptatie omgeving De Weijer Blz. 375
Krediet duurzaamheidslening particulieren Blz. 376
Krediet stimuleringslening verenigingen Blz. 377
Kredieten rioleringsplan (VGRP) Blz. 378
Kredieten klimaat Blz. 379
Kredieten duurzaamheid Blz. 380
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 7 Blz. 381
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 7 Blz. 382
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 383
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 384
Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht Blz. 385
Wat willen we bereiken? Blz. 386
De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen. Blz. 387
Adequaat in behandeling nemen van aanvragen omgevingsvergunningen/ ontheffingen, verzoeken om quickscan, inclusief informatie verstrekken en voorlichting geven. Blz. 388
Implementatie alsmede uitvoering conform de ‘Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht gemeente Boxmeer 2016’ Blz. 389
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 390
Thema Implementatie Omgevingswet Blz. 391
Wat willen we bereiken? Blz. 392
Implementatie Omgevingswet Blz. 393
Het inzichtelijk maken van de gevolgen m.b.t. de invoering van de Omgevingswet en starten met implementatie daar waar nodig/mogelijk. (Invoerdatum 01-01-21). Blz. 394
Kredieten - Programma 8 Blz. 395
Stand van zaken Blz. 396
Stand van zaken kredieten Programma 8 Blz. 397
Krediet digitale vergunningverlening IVS2017 Blz. 398
Krediet software omgevingswet IVS2018 Blz. 399
Kredieten VTH Blz. 400
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 8 Blz. 401
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 8 Blz. 402
Paragrafen Blz. 403
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 404
Aanwezige risico's Blz. 405
Overig Blz. 406
Financiële 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 407
Via een begrotingswijzing zullen onderstaande kredieten worden bijgesteld danwel worden afgesloten Blz. 408
Via een begrotingswijziging zullen onderstaande kredieten beschikbaar worden gesteld Blz. 409
Status opvolging bevindingen accountant Blz. 410
Status opvolging bevindingen accountant Blz. 411
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap