Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving

Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving

Portefeuillehouder: P.I.M.H. Stevens

Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht

Wat willen we bereiken?

De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Personeelslasten

Zie voor de toelichting de tekst bij programma 0: Thema Burgerzaken en Verkiezingen: Omschrijving Personeelslasten.

Bodemadvisering

De nota bodembeheer 2019 - 2024 is geldig voor 15 gemeenten in de regio Brabant Noord. Tijdens het opstellen van de nieuwe bodemkwaliteitskaart waren de aangescherpte eisen en het tijdelijk handelingskader over PFAS nog niet in beeld. Als gevolg van de onduidelijkheid over PFAS, trad en treedt er stagnatie op in het verzet van grond en baggerspecie. Pas kort voor 1 oktober 2019 werden de gevolgen van het tijdelijk handelingskader voor het grondverzet binnen onze gemeente en specifiek ook voor onze eigen werken duidelijk. De bodemkwaliteitskaart wordt nu aangevuld met deze aangescherpte PFAS richtlijnen, de kosten daarvan bedragen € 15.000. 

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2020
Lasten
52201012 R-VTH: personeelslasten 1.2 -63.000
52501024 R-RE: pers.lst 8.3 5.250
52505012 R-VTH personeelslasten 1.2 8.000
67233020 Bodemadvisering 15.000
Totaal Lasten -34.750

Thema Implementatie Omgevingswet

Wat willen we bereiken?

Implementatie Omgevingswet

Wat gaan we daarvoor doen?

Kredieten - Programma 8

Kredieten VTH

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010209020000000 Digitale vergunningverlening IVS2017 10.000 9.387 613
I010209022000000 Software omgevingswet IVS2018 -720902200 15.000 0 15.000
Totaal 25.000 9.387 15.613

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 8

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 8

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2020
Lasten
Thema VTH Omgevingsrecht -34.750