Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Portefeuillehouders: B.A.M. de Bruin - van Vught en M.W.G. Verstraaten

Thema Duurzaamheid en Milieu

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Exploitatie 0

Thema Klimaat en Riolering

Wat willen we bereiken?

Klimaatbestendig

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Riolering en zuivering

Op basis van het vGRP (verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2020 - 2024) is voor  toezicht en handhaving op afkoppelverlichtingen van regenwater van de rioleringen (en de benodigde tractie) € 43.000 geraamd (fte). Op basis van klimaatopgave is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om regenwater af te koppelen. Uit een steekproef in de gemeente blijkt dat veel nieuw verhard oppervlak van zowel vergunningsvrije als vergunning plichtige bouwwerken nog wordt aangesloten op de riolering. Hierdoor lopen we  risico’s, onder andere dat de riolering niet meer voldoet aan de emissie-eisen en dat op andere locaties wateroverlast ontstaat. Met de nog op te stellen regenwaterverordening als handhavingsinstrument, met bijbehorend communicatietraject, gaan we de afkoppelingspanningen handhaven.

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2020
Lasten
52502046 R-OW: personeelslasten 7.2 38.000
67221090 Riolering en zuivering: doorbelastingen 5.000
Totaal Lasten 43.000
Baten
67221090 Riolering en zuivering: doorbelastingen 43.000

Thema Afval en Circulaire economie

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Exploitatie 0

Kredieten - Programma 7

Stand van zaken kredieten Programma 7

Lopende kredieten

Kredieten rioleringsplan (VGRP)

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010207584000000 GRP Uitvoeringsprogr.IVS2015-720758400 675.000 463.896 211.104
I010207586000000 *Riolering Irenestraat IVS2015 25.000 0 25.000
I010207590000000 Aanpassingen rioolstelsel en voorz 2017 321.800 319.865 1.935
I010207592000000 Rioleringsplan IVS2018 - 720759200 456.000 454.172 1.828
I010207594000000 Rioleringsplan IVS2019 - 720759400 2.750.000 1.035.851 1.714.149
I010207596000000 Herinrichting Hoogkoorplein - 720759600 4.470.000 259.275 4.210.725
I010207598000000 Rioleringsplan IVS 2020 - 720759800 1.139.280 0 1.139.280
I010207602000000 Rioleringsplan IVS 2020 klim. DeWeijer 216.150 2.016 214.134
Totaal 10.053.230 2.535.075 7.518.155

Kredieten klimaat

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010209028000000 Klimaatadapt. omg. De Weijer IVS 2020 85.000 12.161 72.839

Kredieten duurzaamheid

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010208704000000 Duurzaamheidslening particulieren 500.000 375.147 124.853
I010208706000000 Stimuleringslening verenigingen 300.000 109.043 190.957
Totaal 800.000 484.190 315.810

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 7

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 7

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2020
Lasten
Thema Klimaat en Riolering 43.000
Baten
Thema Klimaat en Riolering 43.000