Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks - van Haren

Thema Jeugd

Wat willen we bereiken?

Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Jeugd

De gemeente is voortaan verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van jeugdhulp,inclusief de jeugd-ggz, aan kinderen in een AZC. Voor de financiering van deze taak is  een aparte decentralisatie-uitkering ingesteld. Het bedrag voor  de jaren 2020 -2023 is voor onze gemeente voorlopig vastgesteld op € 85.080. Bij memo (decembercirculaire 2019) van 15 januari jl. hebben wij u hiervan op de hoogte gesteld.

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2020
Lasten
66821010 Indiv. voorzieningen natura Jeugd 85.080

Thema Inkomensvoorzieningen

Wat willen we bereiken?

Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Exploitatie 0

Thema Participatie

Wat willen we bereiken?

Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Personeelslasten

Zie voor de toelichting de tekst bij programma 0: Thema Burgerzaken en Verkiezingen: Omschrijving Personeelslasten

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2020
Lasten
52402013 SZ: personeelslasten 6.5 23.000

Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Wat willen we bereiken?

In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Wmo Vervoer

De GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) verwacht een kostenstijging voor 2020 als gevolg van de toename van het gebruik van het Wmo vervoer en de stijging van de kosten van vervoer o.a. de NEA index. Er zal €17.000 worden bijgeraamd ten laste van de reserve Sociaal Domein. Vanaf 2021 zal er structureel € 30.000 worden bijgeraamd ten laste van de algemene middelen.

De bijstelling is budgettair neutraal

Wmo innovatie

Zie de toelichting op de mutatie onder Wmo Vervoer.

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2020
Lasten
66708010 Wmo: Vervoer GR-KCV 17.000
66709080 Wmo Innovatie 0
Totaal Lasten 17.000

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 6

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 6

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2020
Lasten
Thema Jeugd 85.080
Thema Participatie 23.000
Thema WMO 17.000
Totaal Lasten 125.080