Programma 5 - Leefbaarheid

Programma 5 - Leefbaarheid

Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks - van Haren

Thema Onderwijs

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Exploitatie 0

Thema Welzijn

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren

Wat gaan we daarvoor doen?

Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger.

Wat gaan we daarvoor doen?

Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren waarbij “wederkerigheid” een belangrijker begrip zal worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Morgenster en de Weijer

Voor de verbetering van het cameratoezicht rondom de Morgenster  is € 11.860 opgenomen in de begroting.

De bijstelling betreft een incidenteel nadeel van € 11.860.

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2020
Lasten
55407580 Morgenster 11.860

Thema Sport

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Exploitatie 0

Thema Kunst en Cultuur

Wat willen we bereiken?

Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen?

Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

De Weijer

Voor de verbetering van het cameratoezicht rondom de Weijer is € 24.178 opgenomen in de begroting.

De bijstelling betreft een incidenteel nadeel van € 24.178

Kunst

Voor de gemeentelijke Makelaarsregeling, projecten gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van makers kunnen in aanmerking komen voor subsidie van de provincie, is een subsidieplafond vastgesteld van € 25.000. Dit bedrag zal ten laste worden gebracht van Kunstuitvoeringsbudget en vervolgens van de reserve Kunst.

De bijstelling is budgettair neutraal

 

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2020
Lasten
55421080 De Weijer 20.325
55422080 Weijer Bibliotheek 3.853
65401020 Kunst: uitvoeringsbudget 25.000
Totaal Lasten 49.178

Kredieten - Programma 5

Stand van zaken kredieten Programma 5

Lopende kredieten

Krediet toegankelijk maken accommodaties

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010305094000000 Accommodaties toegankelijk maken-7305094 130.000 113.429 16.571
I010305098000000 Acc. toegankelijk maken IVS 2020 101.000 0 101.000
Totaal 231.000 113.429 117.571

Krediet gymnastiekzalen Metameer

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010304050000000 Gymnastiekzalen Metameer - 730405000 2.469.697 1.242.366 1.227.331

Kredieten Leefbaarheid overig

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010304052000000 Ren. sporthal de Meercamp Oeffelt 38.500 4.326 34.174
I010305092000000 Gryphus Vierlingsbeek IVS2017-730509200 135.000 126.663 8.337
I010305097000000 MFC Sambeek IVS 2020 - 730509700 27.500 0 27.500
I010305202000000 Restauratie monumenten IVS 2020 101.000 0 101.000
Totaal 302.000 130.989 171.011

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 5

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 5

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2020
Lasten
Thema Kunst en Cultuur 49.178
Thema Welzijn 11.860
Totaal Lasten 61.038