Programma 4 - Financiën

Programma 4 - Financiën

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Thema Planning en Control

Wat willen we bereiken?

Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Inhuur

Zie voor de toelichting de tekst bij programma 0: Thema Burgerzaken en Verkiezingen: Omschrijving Personeelslasten

BNG dividend

Geraamd is voor 2020 een bedrag van € 100.000 (winstuitkering 2019). De winstuitkering 2018 bedroeg € 110.181. Thans wordt op basis van het resultaat 2019 voorgesteld een winstuitkering van € 1,27 per aandeel, is in totaal voor Boxmeer een bedrag van € 49.098. Dit betekent een nadeel van € 50.902. Belangrijkste oorzaak van het lagere resultaat is een hogere storting in de voorziening op kredietverliezen.

Reconstructie

De opbrengst van de verkoop landbouwgrond (zie Programma 3, Thema Economie en Vestigingsklimaat) wordt conform de afspraak gestort in de reserve reconstructie.

Algemene Uitkering uit het gemeentefonds

De cijfers zijn de vertaling van de decembercirculaire 2019.  Bij memo van 15 januari 2020 is uw raad hier nader over geïnformeerd.

Reserve Kunst

Voor de gemeentelijke Makelaarsregeling, projecten gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van makers kunnen in aanmerking komen voor subsidie van de provincie, is een subsidieplafond vastgesteld van € 25.000. Dit bedrag zal ten laste worden gebracht van Kunstuitvoeringsbudget en vervolgens van de reserve Kunst.

Reserve Sociaal Domein

De GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) verwacht een kostenstijging voor 2020 als gevolg van de toename van het gebruik van het Wmo vervoer en de stijging van de kosten van vervoer o.a. de NEA index. Er zal €17.000 worden bijgeraamd ten laste van de reserve Sociaal Domein.

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2020
Lasten
51101020 FT: rente kortlopende financiering 0
51101090 FT: doorbelastingen exploitatie 0
52102025 O-PO: inhuur personeel i.v.m. uitval e 294.700
69800810 BR Reconstructie: opbrengst grondverkoop 80.000
Totaal Lasten 374.700
Baten
69135030 Bank Ned. Gemeenten: dividend aandelen -50.902
69211010 Algemene uitkering uit het gemeentefonds 97.658
69800115 Reserve Kunst: mutaties BR 25.000
69800220 Reserve Sociaal Domein 17.000
Totaal Baten 88.756

Thema WOZ/Belastingen

Wat willen we bereiken?

De lokale belastingdruk blijft in lijn met het inflatiepercentage.

Wat gaan we daarvoor doen?

We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

WOZ bezwaar en beroep

Geraamd is voor 2020 een bedrag van € 56.000, welke benodigd is voor de bezwaarschriften belastingjaar 2020. Op dit moment lopen nog circa 44 procedures bij het Gerechtshof over de belastingjaren 2016 tot en met 2019. De extra kosten hiervan worden geraamd op € 50.000 (incidenteel). Hiermee is in totaal voor 2020 beschikbaar € 106.000. Bij de 2e algemene begrotingswijziging 2020 zal op basis van het aantal procedures over 2020 bekeken worden of het bedrag 2020 voldoende is.

OZB

Geraamd is voor 2020 een opbrengst van € 3.626.054. De werkelijke opbrengst op basis van het groot kohier 2020 is €40.000 hoger (structureel). Belangrijkste oorzaak zijn de hogere opbrengsten als gevolg van nieuw- en verbouw.

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2020
Lasten
69301060 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten Woning 34.080
69301062 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten niet-w 15.920
Totaal Lasten 50.000
Baten
69321010 O.Z.B.: Eigenaarsheffing Woningen 40.000

Kredieten - Programma 4

Stand van zaken kredieten Programma 4

Lopende kredieten

Voorbereidingskrediet

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010503510000000 Voorbereidingskrediet IVS 2008 100.000 0 100.000
I010503510100000 Ext.kst mbt Sporthal Sportln 1-750351010 0 48.142 -48.142
I010503510240000 Vervangende nieuwbouw bij Raaijhal 0 18.040 -18.040
I010503510280000 Uitwerken herrouteren Schilderspad 0 8.600 -8.600
I010503510340000 Verbeteren verkeersveiligheid Anth.wg/Sp 0 0 0
I010503510360000 Rec.Burg.Verk.str en rot.Koorstr - Engin 0 19.014 -19.014
Totaal 100.000 93.795 6.205

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 4

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 4

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2020
Lasten
Thema Planning en Control 374.700
Thema WOZ en Belastingen 50.000
Totaal Lasten 424.700
Baten
Thema Planning en Control 88.756
Thema WOZ en Belastingen 40.000
Totaal Baten 128.756