Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouders: P.I.M.H. Stevens, W.A.G.M. van Hendriks - van Haren en M.W.G. Verstraaten

Thema Economie en Vestigingsklimaat

Wat willen we bereiken?

Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Participatie in economische structuurversterkende projecten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Landbouwgronden: verkoop

In 2020 is € 250.000 geraamd (baten). Door recente verkopen wordt deze raming verhoogd met € 80.000.

 

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2020
Baten
63406010 Landbouwgronden: verkoop 80.000

Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

Wat willen we bereiken?

De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Personeelslasten

Zie voor de toelichting de tekst bij programma 0: Thema Burgerzaken en Verkiezingen: Omschrijving Personeelslasten

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2020
Lasten
52501022 R-RE: pers.lst 8.1 6.300
52501023 R-RE: pers.lst 8.2 6.300
Totaal Lasten 12.600

Thema Recreatie en Toerisme

Wat willen we bereiken?

Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Kermis

Op basis van de inschrijving 2020 is het te verwachten staanplaatsgeld € 4.500 lager dan begroot.

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2020
Baten
65604035 Kermis: staanplaatsvergoedingen -4.500

Kredieten - Programma 3

Stand van zaken kredieten Programma 3

Lopende kredieten

Kredieten uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010206082000000 Fietspad Heldersedijk TR2016 - 720608200 97.000 63.937 33.063
I010206084000000 Afsl. onverharde wegen bossen - TR2016 15.000 4.368 10.632
I010206090020000 Wandelontdekkingstochten - TR2017 5.000 5.000 0
I010206090030000 Toegangsregels borden bossen - TR2017 15.000 0 15.000
I010206090040000 Vernieuwen borden Maasheggen - TR2017 5.000 1.500 3.500
I010206090050000 Historische hekken plaatsen - TR2017 6.000 0 6.000
I010206090060000 Leveren/plaatsen picknicksets - TR2017 15.000 14.954 46
I010206090070000 Uitleefontw. Overloonse bossen - TR2017 15.000 8.679 6.321
I010206090080000 Uitv. Toerisme & Recr Onvoorz. - TR2017 11.860 168 11.692
I010206090090000 Aanpassen ATB route bossen - TR2017 10.000 0 10.000
I010206092000000 Verb fiets-en wandelnetwerk Maash.TR2017 76.500 69.523 6.977
I010206096000000 Uitvoeringspr. Toerisme&Recreatie 2018 0 0 0
I010206096050000 Fietspad Oplosedijk - TR2018 97.500 97.500 0
I010206096100000 Verwijderen fietspad Langstraat - TR2018 2.000 0 2.000
I010206096150000 Verb fiets-en wandelnetwerk Maash.TR2018 0 0 0
I010206096200000 Internat Maasfietsroute en ontw - TR2018 5.000 0 5.000
I010206096250000 Leveren en plaatsen picknicksets -TR2018 15.000 15.000 0
I010206096350000 Liberationroute en luisterkeien - TR2018 10.000 9.178 822
I010206096400000 Historybox (aanpassing/update) - TR2018 15.000 11.291 3.709
I010206096450000 Historische hekken plaatsen - TR2018 6.000 0 6.000
I010206096470000 Fietspad Sambeeksedijk - TR2018 177.000 171.006 5.994
I010206096500000 Uitv. Toerisme & Recr Onvoorz. - TR2018 9.000 5.643 3.357
I010206202000000 Uitvoeringspr. Toerisme&Recreatie 2019 57.750 26.994 30.756
Totaal 665.610 504.741 160.869

Kredieten uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010206098000000 Uitv.progr. Noordelijke Maasvallei 2018 0 0 0
I010206098010000 Natuurincl. landbouw - NM2018 5.000 0 5.000
I010206098020000 Ommetjes - NM2018 20.000 670 19.330
I010206098030000 Unesco intern. Hedge l/w - NM2018 10.000 10.345 -345
I010206098040000 Gebiedsmarketing - NM2018 10.000 21.475 -11.475
I010206098060000 Prijsvraag streekproducten - NM2018 5.000 1.045 3.955
I010206098070000 Uitbouw NK Maasheggenvlechten - NM2018 10.000 10.000 0
I010206206000000 Uitv.progr. Noordelijke Maasvallei 2019 137.550 130.568 6.982
I010206210000000 Ontw UNESCO Maasheggen IVS2020 105.000 0 105.000
Totaal 302.550 174.103 128.447

Kredieten rood met groen

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010206204000000 Rood met groen projecten IVS2019 105.000 25.327 79.673

Krediet project breedband

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010204510000000 Project Breedband 215.000 295.718 -80.718

Kredieten BGT

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010209012000000 BGT Investering IVS2016 - 720901200 75.000 79.014 -4.014
I010209026000000 Vervanging software BAG&BGT IVS2019 52.500 2.500 50.000
Totaal 127.500 81.514 45.986

Krediet Elderom

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010208504000000 Elderom, herontwikkeling - 720850004 0 7.677 -7.677
I010208504150000 Elderom: woonrijpmaken 1.800.000 1.001.623 798.377
I010208504200000 Elderom: planontwikkeling/vtu 0 76.227 -76.227
I010208504250000 Elderom: niet terugvorderb.btw 0 2.145 -2.145
I010208504300000 Elderom: subsidie 0 7.790 -7.790
Totaal 1.800.000 1.095.462 704.538

Krediet I-DOP Beugen

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010208517050000 I-DOP Beugen: algemeen 0 108.123 -108.123
I010208517100000 I-DOP Beugen: gemeenschapshuis 655.000 1.210.832 -555.832
I010208517200000 I-DOP Beugen: realisatie shop-court 0 128.848 -128.848
I010208517250000 I-DOP Beugen: realisatie jeu de boule 0 6.950 -6.950
I010208517300000 I-DOP Beugen: openbare ruimte 1.000.000 73.552 926.448
I010208517450000 I-DOP Beugen: speelveld Dorpsstraat 0 52.496 -52.496
Totaal 1.655.000 1.580.800 74.200

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 3

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 3

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2020
Lasten
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. 12.600
Baten
Thema Economie en Vestigingsklimaat 80.000
Thema Recreatie en Toerisme -4.500
Totaal Baten 75.500