Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Portefeuillehouders: K.W.T. van Soest, M.W.G. Verstraaten en B.A.M. de Bruin - van Vught

Thema Bestuurszaken

Wat willen we bereiken?

Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Deze stip komt in 2020 steeds dichterbij en wordt meer en meer werkelijkheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Exploitatie 0

Thema Burgerzaken en Verkiezingen

Wat willen we bereiken?

Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Personeelslasten

Er heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden van de geraamde personeels(salaris)lasten 2020 in relatie tot de werkelijk te verwachte salariskosten 2020. Als gevolg van de naderende herindeling wordt o.a. bij elke ontstane vacature bekeken of en op welke manier die moet worden ingevuld (structureel, inhuur etc.). Uit deze evaluatie is naar voren gekomen dat op een aantal thema's de salariskosten stijgen maar dat er over het algemeen o.a. als gevolg van het niet invullen van vacatures de salariskosten lager uit zullen vallen. De lagere salariskosten willen wij gebruiken om de post inhuur aan te vullen. In deze begrotingsbijstelling zult u bij de diverse thema's de term personeelslasten aantreffen. Deze worden verder niet meer toegelicht omdat ook hiervoor bovengenoemde tekst van toepassing is.

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2020
Lasten
52403010 I-BZ personeelslasten 0.2 -75.000

Thema Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Personeelslasten

Zie voor de toelichting de tekst bij programma 0: Thema Burgerzaken en Verkiezingen: Omschrijving Personeelslasten

Juridische dienstverlening

Als gevolg van juridische procedures dient deze post te worden verhoogd met € 40.000.

Voorziening vacatures

Op deze post worden o.a. de VOG verklaringen van nieuwe medewerkers en stagiaires geboekt. Gelet op de uitgaven in het verleden dient deze post met € 500 te worden verhoogd.

Outplacementkosten

I.v.m. diverse outplacementtrajecten/WW-verplichtingen dient op deze post een bedrag bijgeraamd te worden van € 212.000.

Arbo Jaarplan

Eind 2019 is besloten om een PAGO (Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek) aan te bieden. Dit was gepland in 2019 maar wordt nu doorgeschoven naar 2020. Hierdoor zal de de post Arbo-Jaarplan met € 10.000 moeten worden bijgeraamd.

Reprokosten

Als gevolg van een gezamenlijke aanbesteding via BIZOB vallen de leasekosten van de kopieerapparatuur € 20.000 lager uit (structureel).

Verzekeringen

Op 1 januari 2020 is er een einde gekomen aan de looptijd van de Aansprakelijkheidsverzekering  en heeft een Meervoudig Onderhandse Aanbesteding plaatsgevonden. Dit leidt tot een bijraming van € 2.500.

Controle- en accountantskosten

Geraamd is voor 2020 een bedrag van € 55.750. Vanwege de kosten aangifte Vennootschapsbelasting moet deze post met € 6.000 structureel opgehoogd worden. In 2020 moet de aangifte 2018 en 2019 gedaan worden, wat eenmalig leidt tot een extra uitgave van € 6.000, is voor 2020 dus totaal € 12.000.

Cornelisstraat 28a (Vortum Mullem)

In 2020 wordt het voormalig jeugdhuis 't Benkske verkocht, de opbrengst wordt geraamd op € 95.000 (baten). Daar staan lasten tegenover € 74.670, bestaande uit de afboeking van de boekwaarde, het eventueel verwijderen of verplaatsen van WAS-luchtalarm-mast  en beheerkosten.

Groenstroken

Op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde reststroken beleid worden de bestaande huurovereenkomsten omgezet naar gebruiksovereenkomsten, hierdoor vervallen de huurinkomsten van €22.000.

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2020
Lasten
52001010 MT: personeelslasten 0.4 -147.000
52102016 O-PO Juridische Dienstverleningsovk. 40.000
52102020 O-PO: voorziening vacatures 500
52102060 O-PO: Outplacementkosten 212.000
52102070 O-PO:Arbo-jaarplan: uitvoering 10.000
52103510 O-ID-FDI:personeelslasten 0.4 -50.000
52103560 O-ID-FDI:reprokosten -20.000
52201010 O-BOC: personeelslasten 0.4 -7.000
52301010 O-Fin: personeelslasten 0.4 -19.000
52301020 O-Fin: verzekeringen 2.500
52301030 O-Fin: controle en accountantskosten 12.000
52409011 I-BI personeelslasten 0.4 33.925
52505010 R-VTH personeelslasten 0.4 -37.000
52509010 R-BR personeelslasten 0.4 -121.850
55901590 Cornelisstraat 28a (Vortum-Mullem) 74.670
Totaal Lasten -16.255
Baten
55901590 Cornelisstraat 28a (Vortum-Mullem) 95.000
63403010 Groenstroken: ingebruikgeving van -22.000
Totaal Baten 73.000

Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie

Wat willen we bereiken?

Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën.

Wat gaan we daarvoor doen?

Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Exploitatie 0

Kredieten - Programma 0

Stand van zaken kredieten Programma 0

Lopende kredieten

Krediet Burgemeester Verkuijlstraat 60

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010209024000000 Burgemeester Verkuijlstraat 60-720902400 378.000 377.627 373

ICT kredieten

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010404092000000 ICT: electr.handtek. IVS2012-740409200 10.000 5.522 4.478
I010404132000000 ICT: Impl. zaaksysteem Join 1- 740413200 195.220 191.601 3.619
I010404138000000 ICT: Impl. zaaksysteem Join 2-740413800 152.250 152.945 -695
I010404140000000 ICT: Impl. nieuw zaaksysteem - 740414000 100.000 63.873 36.127
I010404142000000 ICT: E-overheid + autenticatie-740414200 45.000 33.477 11.523
I010404148000000 ICT: doorontwikkelen nieuw zaaksysteem 63.000 11.185 51.815
I010404152000000 ICT: verv Office software - 740415200 94.500 12.662 81.838
I010404154000000 ICT: verv werkprocessensoftware IVS2019 51.450 50.356 1.094
I010404156000000 ICT: Doorontw. zaaksysteem IVS 2020 42.000 2.000 40.000
I010404158000000 ICT: Aans. werkprocessensoftw IVS 2020 51.450 8.760 42.690
Totaal Lasten 804.870 532.380 272.490

Krediet Burgerzaken

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010303006000000 Automatisering burgerzaken IVS 2020 48.300 0 48.300

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 0

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 0

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2020
Lasten
Thema Bedrijfsvoering -16.255
Thema Burgerzaken en Verkiezingen -75.000
Totaal Lasten -91.255
Baten
Thema Bedrijfsvoering 73.000