Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Aanwezige risico's

Bij de algemene begrotingsbijstelling worden de risico’s geïnventariseerd, hieronder volgt een toelichting.

kaart nr.

Risicocategorie

Stand van zaken risico's

Top 10 risico's

 

Toegenomen

Afgenomen

Onveranderd

1

Financiële gevolgen Decentralisaties in het Sociale Domein

 

 

X

2

Klimaatadaptatie

            

 

 X

3

Informatievoorziening

 

 

X

4

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

 

 

X

5

Personeel

 

 

X

6

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

 

 

X

Momenteel heerst het coronavirus de gemeente Boxmeer is belast met uitvoerde taken vanuit het rijk zoals de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers. Welke gevolgen de pandemie voor de gemeente heeft is nu nog niet duidelijk.

7

Contractenbeheer

 

 

X

8

Treasury

 

X

 

We hebben door het (vervroegd) aantrekken van twee geldleningen in 2019 op dit moment voldoende financieringsbehoefte waardoor we in 2020 waarschijnlijk  geen langlopende geldleningen meer hoeven aan te trekken. Mochten er nog kasgeldleningen aangetrokken worden dan lopen we hier ook geen risico mee aangezien de rente nog steeds negatief is. Op het gebied van treasury is het risico dus afgenomen.

9

 Grondvoorraad

 

X

 

Het risico m.b.t. de Grondvoorraad is afgenomen de berekening is geactualiseerd aan de hand van de grondnota. Uitgangspunt is de IFLO norm is 10 % van de boekwaarde.

10

Juridische claims

 

 

X