1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 in één oogopslag

BIO

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2020
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Thema Bedrijfsvoering -89.255
Thema Burgerzaken en Verkiezingen -75.000
Totaal Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning -164.255
Programma 1 - Veiligheid
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. 20.000
Programma 2 - Openbare Werken
Thema Werk in uitvoering 51.869
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.
Thema Economie en Vestigingsklimaat -80.000
Thema Recreatie en Toerisme 4.500
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. 12.600
Totaal Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. -62.900
Programma 4 - Financiën
Thema Planning en Control 285.944
Thema WOZ en Belastingen 10.000
Totaal Programma 4 - Financiën 295.944
Programma 5 - Leefbaarheid
Thema Kunst en Cultuur 49.178
Thema Welzijn 11.860
Totaal Programma 5 - Leefbaarheid 61.038
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.
Thema Jeugd 85.080
Thema Participatie 23.000
Thema WMO 17.000
Totaal Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. 125.080
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.
Thema Klimaat en Riolering 0
Programma 8 - VTH
Thema VTH Omgevingsrecht -34.750

Saldo na 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

De 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 sluit met een tekort van € 292.026. Gelet op de inmiddels, na de vaststelling van de Begroting 2020, opgenomen raadsbesluiten waaronder de 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019, zou dit betekenen dat het, op dit moment berekende tekort 2020, uit zal komen op € 62.949.

Stand na 2e algemene begrotingsbijstelling 2019 (overschot) -255.427
Raad 12 december 2019:  Integratie rugby club Black Bulls op Sportpark de Raay 26.350
1e algemene begrotingsbijstelling 2020 (tekort) 292.026
Totaal na 1e algemene bijstelling 2020 (tekort) 62.949