Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Sitemap

1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 1  
1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 6  
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 7  
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 8  
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 9  
Thema Bestuurszaken Blz. 10  
Wat willen we bereiken? Blz. 11  
Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Blz. 12  
In samenspraak met de samenleving, de dorps- en wijkraden zullen er stappen gezet worden naar innovatieve vormen van kernendemocratie. Blz. 13  
Verder participeert de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden zoals het Land van Cuijk en de Regio Noordoost Brabant Blz. 14  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 15  
Thema Burgerzaken en Verkiezingen Blz. 16  
Wat willen we bereiken? Blz. 17  
Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen. Blz. 18  
Correcte en passende beantwoording en behandeling van vragen van klanten. Blz. 19  
Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen Blz. 20  
Organisatie van de benodigde verkiezingen / uitvoering geven aan het draaiboek verkiezingen. Blz. 21  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 22  
Thema Bedrijfsvoering Blz. 23  
Wat willen we bereiken? Blz. 24  
Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer. Blz. 25  
We gaan verder op de reeds ingeslagen weg, waarbij volgens de laatste inzichten werkprocessen, afspraken, controle-momenten en planning en control ingezet worden om het totaal te kunnen sturen en beheersen. Blz. 26  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 27  
Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie Blz. 28  
Wat willen we bereiken? Blz. 29  
Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën. Blz. 30  
Wij gaan naar de inwoners toe en inventariseren waar de inwoners van wijken en dorpen behoefte aan hebben. Blz. 31  
Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering. Blz. 32  
Wij geven ruimte aan inwoners om mee te doen. Blz. 33  
Wij kiezen voor een thematische benadering. Blz. 34  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 35  
Kredieten Blz. 36  
Stand van zaken Blz. 37  
Stand van zaken kredieten Programma 0 Blz. 38  
Krediet Burgemeester Verkuijlstraat 60 Blz. 39  
Krediet huisvesting Sociale Zaken en Centrum voor Jeugd en Gezin Blz. 40  
Krediet ICT doorontwikkelen nieuw zaaksysteem IVS2019 Blz. 41  
Krediet ICT E-overheid en authenticatie Blz. 42  
Krediet ICT elektrische handtekening IVS2012 Blz. 43  
Krediet ICT implementatie zaaksysteem Join 1 Blz. 44  
Krediet ICT implementatie zaaksysteem Join 2 Blz. 45  
Krediet ICT implementatie zaaksysteem Join 3 Blz. 46  
Krediet ICT two factor authenticatie en webportal Blz. 47  
Krediet ICT vervanging discussie-installatie raadszaal Blz. 48  
Krediet ICT vervanging software Office Blz. 49  
Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2016 Blz. 50  
Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2017 Blz. 51  
Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2018 Blz. 52  
Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2019 Blz. 53  
Krediet optimalisering P&C-cyclus IVS2017 Blz. 54  
Huisvesting Sociale Zaken en Centrum voor Jeugd en Gezin Blz. 55  
Krediet Burgemeester Verkuijlstraat 60 Blz. 56  
Optimalisering P&C-cyclus Blz. 57  
ICT kredieten Blz. 58  
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 0 Blz. 59  
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 60  
Programma 1 - Veiligheid Blz. 61  
Programma 1 - Veiligheid Blz. 62  
Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning Blz. 63  
Wat willen we bereiken? Blz. 64  
Een veilige en gezonde omgeving voor iedereen Blz. 65  
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 66  
Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 67  
Toepassing van de wet BIBOB, daar waar dit wenselijk is. Blz. 68  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 69  
Thema Brandweer en crisisbestrijding Blz. 70  
Wat willen we bereiken? Blz. 71  
Een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van hulpverlening in de gemeente. Blz. 72  
De crisisorganisatie regionaal als lokaal op peil houden, zodat er bij eventuele calamiteiten adequaat gehandeld kan worden. Blz. 73  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 74  
Kredieten Blz. 75  
Stand van zaken Blz. 76  
Stand van zaken kredieten Programma 1 Blz. 77  
Krediet nieuwbouw brandweerkazerne Oeffelt Blz. 78  
Krediet nieuwbouw brandweerkazerne Oeffelt Blz. 79  
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 1 Blz. 80  
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 81  
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 82  
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 83  
Thema Werk in uitvoering Blz. 84  
Wat willen we bereiken? Blz. 85  
De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. Blz. 86  
Aandacht voor toegankelijke en levensloopbestendige openbare ruimte. Blz. 87  
Burgerparticipatie/wijk- en dorpsraden structureel inbedden in WIU-proces gekoppeld aan de P&C-cyclus. Blz. 88  
De inwoner merkt dat er op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt gewerkt en dat de kwaliteit en veiligheid van de wegen en groen verbetert. Blz. 89  
De openbare ruimte wordt onderhouden op beeldkwaliteit B. Blz. 90  
Fietsveiligheid maasbrug Oeffelt-Gennep. Betreft lobby naar provincies Limburg en Noord-Brabant. Blz. 91  
Herinrichting en uitbreiding van de algemene begraafplaats Sambeek. Blz. 92  
Implementatie uitbreiding begraafplaats en natuurbegraven. Blz. 93  
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Maatregelen overweg St. Anthonisweg deels spoorverdubbeling en omleggen fietsroute Schilderspad. Blz. 94  
Opstellen nieuw Verkeersveiligheidsplan en uitvoering geven aan verkeersveiligheidsmaatregelen. Blz. 95  
Optimaliseren verkeersveiligheid waarbij extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Daarbij te denken aan projecten zoals fietsvoorzieningen en rotonde Burg. Verkuijlstraat, Maasstraat en Molenweg. Blz. 96  
Realisatie maatregelen in de openbare ruimte om invulling te geven aan de veranderde klimaatomstandigheden. Blz. 97  
Revitalisering openbare ruimte. Groot deel van de openbare ruimte is zo oud dat deze versleten is en niet meer aansluit op de gebruiksbehoefte. Blz. 98  
Speelruimtebeleidsplan actualiseren. Blz. 99  
Uitvoering projecten Toerisme en Recreatie gekoppeld aan o.a. natuur en bosbeheer. Blz. 100  
Verder verduurzamen wagenpark van de gehele gemeente. Blz. 101  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 102  
Kredieten Blz. 103  
Stand van zaken Blz. 104  
Stand van zaken kredieten Programma 2 Blz. 105  
Krediet aanpassing Heinz Moormanstraat Blz. 106  
Krediet beleidsplan openbare verlichting IVS2017 Blz. 107  
Krediet beleidsplan openbare verlichting IVS2018 Blz. 108  
Krediet beleidsplan openbare verlichting IVS2019 Blz. 109  
Krediet fietsvoorziening en verlichting Molenweg Blz. 110  
Krediet herinrichting Irenestraat - Dr. Peelenstraat Blz. 111  
Krediet herinrichting zuidelijk dl. Steenstraat Blz. 112  
krediet levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken Blz. 113  
Krediet Molenstraat - Cuijkseweg Oeffelt Blz. 114  
Krediet parkeervoorziening sportpark "de Halt" Holthees Blz. 115  
Krediet reconstructie wegen IVS2018 Blz. 116  
Krediet reconstructie wegen IVS2019 Blz. 117  
Krediet recreatieve fietspaden IVS2014 Blz. 118  
Krediet renovatie begraafplaats Sambeek Blz. 119  
Krediet revitalisering openbare ruimte IVS2019 Blz. 120  
Krediet speelvoorziening IVS2019 Blz. 121  
Krediet tractie gemeentewerken IVS2018 Blz. 122  
Krediet tractie gemeentewerken IVS2019 Blz. 123  
Krediet uitvoering bomenplan IVS2017 Blz. 124  
Krediet uitvoering bomenplan IVS2018 Blz. 125  
Krediet uitvoering bomenplan IVS2019 Blz. 126  
Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2017 Blz. 127  
Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2018 Blz. 128  
Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2019 Blz. 129  
Krediet verstevigen bermen IVS2018 Blz. 130  
Krediet verstevigen bermen IVS2019 Blz. 131  
Kredieten wegen Blz. 132  
Kredieten openbare verlichting Blz. 133  
Kredieten verkeersveiligheid Blz. 134  
Kredieten recreatieve fietspaden Blz. 135  
Kredieten uitvoering bomenplan Blz. 136  
Kredieten speelvoorzieningen Blz. 137  
Kredieten begraafplaatsen Blz. 138  
Kredieten tractie Blz. 139  
Kredieten levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken Blz. 140  
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 2 Blz. 141  
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 142  
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 143  
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 144  
Thema Economie en Vestigingsklimaat Blz. 145  
Wat willen we bereiken? Blz. 146  
Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen. Blz. 147  
Centrummanagement Blz. 148  
Contacten bedrijven en bedrijfsacquisitie Blz. 149  
Innovatieve hotspot Land van Cuijk Blz. 150  
Provinciaal beleid bedrijventerreinen Blz. 151  
Participatie in economische structuurversterkende projecten. Blz. 152  
Deelname Ruimte in diverse projecten Land van Cuijk, Regio Noord-Oost Brabant, Agrifood Capital en Mooi Maasland, Euregio en Interreg Blz. 153  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 154  
Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Blz. 155  
Wat willen we bereiken? Blz. 156  
De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod. Blz. 157  
Implementatie Omgevingswet Blz. 158  
Interbestuurlijke Programma (IBP) Blz. 159  
Klimaatbestendig Blz. 160  
Regionale woningmarktstrategie Blz. 161  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 162  
Thema Recreatie en Toerisme Blz. 163  
Wat willen we bereiken? Blz. 164  
Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon. Blz. 165  
Deltaprogramma Maas Blz. 166  
Koploper Blz. 167  
Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei Blz. 168  
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie Blz. 169  
Unesco Maasheggen Blz. 170  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 171  
Kredieten Blz. 172  
Stand van zaken Blz. 173  
Stand van zaken kredieten Programma 3 Blz. 174  
Krediet BGT IVS2016 Blz. 175  
Krediet BGT IVS2019 Blz. 176  
Krediet Elderom Blz. 177  
Krediet I-DOP Beugen Blz. 178  
Krediet project breedband Blz. 179  
Krediet rood met groen projecten 2019 Blz. 180  
Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2018 Blz. 181  
Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2019 Blz. 182  
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2016 Blz. 183  
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2017 Blz. 184  
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2018 Blz. 185  
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2019 Blz. 186  
Kredieten uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie Blz. 187  
Kredieten uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei Blz. 188  
Kredieten rood met groen Blz. 189  
Krediet project breedband Blz. 190  
Kredieten BGT Blz. 191  
Krediet Elderom Blz. 192  
Krediet I-DOP Beugen Blz. 193  
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 3 Blz. 194  
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 195  
Programma 4 - Financiën Blz. 196  
Programma 4 - Financiën Blz. 197  
Thema Planning en Control Blz. 198  
Wat willen we bereiken? Blz. 199  
Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief. Blz. 200  
Het optimaliseren en het verder doorontwikkelen van de planning & controlcyclus in overleg met de Auditcommissie. Blz. 201  
Instemmen met de Grondnota en de daarin voorgestelde maatregelen tot stimulering van de verkoop van bouwgrond. Blz. 202  
Wij gaan de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau brengen door de verkoop van bouwgrond en door het investeringsprogramma te beheersen. Blz. 203  
Wij willen de reservepositie stabiliseren en zo nodig versterken door in de begroting ruimte vrij te maken voor sparen en mogelijke rekeningoverschotten te reserveren. Blz. 204  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 205  
Thema WOZ/Belastingen Blz. 206  
Wat willen we bereiken? Blz. 207  
De lokale belastingdruk blijft in lijn met het inflatiepercentage. Blz. 208  
We maken een kritische analyse van de kostendekkendheid van leges en tarieven. Blz. 209  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 210  
Kredieten Blz. 211  
Stand van zaken Blz. 212  
Stand van zaken kredieten Programma 4 Blz. 213  
Krediet nieuwbouw gymzalen Metameer Blz. 214  
Krediet externe kosten m.b.t. sporthal Sportlaan Blz. 215  
Krediet uitwerken herrouteren Schilderspad Blz. 216  
Krediet vervangende nieuwbouw bij Raaijhal Blz. 217  
Krediet voetgangersoversteekplaats Handelstraat Blz. 218  
Voorbereidingskrediet Blz. 219  
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 4 Blz. 220  
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 221  
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 222  
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 223  
Thema Onderwijs Blz. 224  
Wat willen we bereiken? Blz. 225  
Een doorlopende leerlijn voor alle (leerplichtige) inwoners die passend en bereikbaar is. Blz. 226  
Goed georganiseerd leerlingenvervoer Blz. 227  
Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen Blz. 228  
Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk Blz. 229  
Voorkomen van voortijdig schoolverlaten... Blz. 230  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 231  
Thema Welzijn Blz. 232  
Wat willen we bereiken? Blz. 233  
Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties. Blz. 234  
Het bijstellen en actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor alle gemeentelijk accommodaties. Blz. 235  
Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren Blz. 236  
De gemeente schept goede randvoorwaarden om mensen te stimuleren zich vrijwillig in te zetten en onbetaald actief te zijn voor de samenleving. Blz. 237  
Instandhouden vrijwilligerssteunpunt en het bieden van een goede vrijwilligersverzekering. Blz. 238  
Integrale samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties, maatjesprojecten en zorgaanbieders. Blz. 239  
Vrijwilligerswerk en burenhulp wordt zo veel mogelijk wijkgericht aangepakt. De vraag vormt het vertrekpunt en gestimuleerd wordt dat het aanbod laagdrempelig en in de directe woonomgeving wordt opgepakt. Blz. 240  
Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger. Blz. 241  
Het geactualiseerde mantelzorgbeleid Land van Cuijk zal in 2019 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Blz. 242  
Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren waarbij “wederkerigheid” een belangrijker begrip zal worden. Blz. 243  
Er zullen meer buurtverbinders worden geworven waarbij het uitgangspunt is twee per dorpskern. Blz. 244  
Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen. Blz. 245  
Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van het burgerinitiatief “Ons Thuus”, burgerinitiatieven worden gestimuleerd en daar waar nodig gefaciliteerd. Blz. 246  
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 247  
Het gebiedsteam van Sociom is werkzaam in dorpskernen en wijken dicht bij de burger en werkt samen met andere maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties en gebiedsteams. Blz. 248  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 249  
Thema Sport Blz. 250  
Wat willen we bereiken? Blz. 251  
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen. Blz. 252  
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met sportverenigingen. Blz. 253  
Participatie in het regionale loket Uniek Sporten voor Boxmeer/Land van Cuijk uitgevoerd door Stichting Doejemee. Blz. 254  
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (sport). Blz. 255  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 256  
Thema Kunst en Cultuur Blz. 257  
Wat willen we bereiken? Blz. 258  
Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners. Blz. 259  
Met BiblioPlus zijn voor de periode 2017-2019 nieuwe afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk in de gemeente Boxmeer, Blz. 260  
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven. Blz. 261  
Deelname aan het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit. Blz. 262  
Ondersteunen Stichting Omroep Land van Cuijk. Blz. 263  
Ontsluiten van Boxmeers verleden via een openbare museale voorziening. Blz. 264  
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met cultuurverenigingen. Blz. 265  
Uitvoering geven aan de Nota CultuurRijk Boxmeer. Blz. 266  
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (kunst en cultuur). Blz. 267  
Waarderings- en incidentele subsidies kunst en cultuur. Blz. 268  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 269  
Kredieten Blz. 270  
Stand van zaken Blz. 271  
Stand van zaken kredieten Programma 5 Blz. 272  
Krediet Elzendaal Blz. 273  
Krediet Gryphus Vierlingsbeek Blz. 274  
Krediet Hoogkoor Blz. 275  
Krediet MFA Vortum-Mullem IVS2016 Blz. 276  
Krediet toegankelijk maken accommodaties Blz. 277  
Krediet Elzendaal Blz. 278  
Krediet Gryphus Vierlingsbeek Blz. 279  
Krediet Hoogkoor Blz. 280  
Krediet MFA Vortum-Mullem Blz. 281  
Krediet toegankelijk maken accommodaties Blz. 282  
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 5 Blz. 283  
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 284  
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 285  
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 286  
Thema Jeugd Blz. 287  
Wat willen we bereiken? Blz. 288  
Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen. Blz. 289  
Het sociaal wijknetwerk verder ontwikkelen. Blz. 290  
Jeugdhulp realiseren door het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk. Blz. 291  
Project Jong in de Buurt, intensief overleg met jongerenwerk, politie, jeugdpreventiewerk en gemeente. Blz. 292  
Zorgloket Blz. 293  
Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving. Blz. 294  
Het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk biedt daar waar nodig passende hulp aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben en kan daartoe doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp. Blz. 295  
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 296  
Het Basisteam Jeugd en Gezin en het gebiedsteam van Sociom werken samen met andere maatschappelijke organisaties en bieden daar waar nodig hulp zo nodig via doorverwijzing naar een 2e lijnsvoorziening. Blz. 297  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 298  
Thema Inkomensvoorzieningen Blz. 299  
Wat willen we bereiken? Blz. 300  
Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid. Blz. 301  
Bij effectieve inkomensondersteuning hoort goede voorlichting over het beleid. We informeren structureel via het blad NieuwsZaken en de folder Ken uw rechten. Blz. 302  
De koopkracht van de meest kwetsbare burgers op peil houden via de bijzondere bijstand, individuele toeslagen, minimaregelingen, schuldhulpverlening en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Blz. 303  
Schuldhulpverlening is goed bereikbaar en aanmeldingen kunnen onder andere digitaal via de website plaatsvinden. Blz. 304  
Ter voorkoming van armoede en maatschappelijk isolement bij kinderen zetten we middelen in via Stichting Leergeld en Stichting DoeJeMee. Blz. 305  
We betrekken de maatschappelijke organisaties (inclusief georganiseerde vrijwilligers) bij het voorkomen van schulden (preventie) en richten ons op vroegsignalering van (geld)problemen. Blz. 306  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 307  
Thema Participatie Blz. 308  
Wat willen we bereiken? Blz. 309  
Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft. Blz. 310  
Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname. Blz. 311  
Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. Blz. 312  
In 2019 Social Return intensief inzetten als arbeidsmarktinstrument zodat opdrachtnemers worden gestimuleerd om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Blz. 313  
Uitstroom d.m.v. re-integratie oftewel een persoon weer laten functioneren met inzet van maatregelen zodat hij weer kan terugkeren in het arbeidsproces. Blz. 314  
Uitvoering geven aan de pilot ‘Lerend Werken’ door de mogelijkheden van de deelnemers aan te spreken om op deze wijze uit dagbesteding door te stromen naar een beschutte werkplek of loonvormende arbeid. Blz. 315  
Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen zodat men in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Blz. 316  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 317  
Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Blz. 318  
Wat willen we bereiken? Blz. 319  
In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 320  
Afstemmen van het Wmo-beleid met de regiogemeenten. Blz. 321  
De Centrumgemeente heeft in afstemming met de regiogemeenten een inkoopplan voor Wmo-ondersteuning voor 2018 en 2019 vastgesteld. Blz. 322  
De cliënt heeft de keuzevrijheid uit minimaal 3 leveranciers bij een beroep op hulpmiddelen en voorzieningen. Ook zijn er soms mogelijkheden voor hulpmiddelen via het lokale midden- en kleinbedrijf. Blz. 323  
De gemeente faciliteert kwetsbare burgers door het bieden van een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke verzorging. Blz. 324  
De gemeenteraad wordt periodiek (via kwartaalnieuwsbrieven) geïnformeerd over actuele zaken, aantallen en financiën in de Wmo. Blz. 325  
Het iWmo-berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders is verder ontwikkeld en zorgt voor een optimale communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met relatief weinig administratieve lasten. Blz. 326  
Het optimaal uitvoering geven aan de uitgangspunten van de nieuwe Wmo op basis van de visie waarbij de ondersteuning gericht is op zelfredzaamheid en participatie. Blz. 327  
Het zorgloket optimaal inzetten. Eventueel aansluitend op de inzet van een wijk-netwerk. Blz. 328  
In 2019 hebben we de overeenkomsten met zorgaanbieders voor HV getoetst aan de AMvB (reële kostprijs Wmo-diensten) en zo nodig hiervoor passende contractafspraken gemaakt. Blz. 329  
In 2019 hebben we door ervaringen in pilots meer kennis van mogelijke combinaties van (arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie-trajecten gericht op (beschut) werk. Blz. 330  
In 2019 is een helder (regionaal) plan vastgesteld in het kader van Wmo-toezicht met aandacht en bewaking van de kwaliteit en rechtmatigheid van Wmo-dienstverlening. Blz. 331  
In 2019 kent de huidige uitvoering van het Regiotaxivervoer een heroverwegingsmoment. Blz. 332  
In 2019 kunnen burgers een beroep doen op de in augustus 2018 vastgestelde nieuwe Verordening Blijverslening. Blz. 333  
In 2019 worden Wmo-burgerinitiatieven gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking. Blz. 334  
In 2019 zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden op het gebied van Wmo-begeleiding. Hierbij is aandacht voor integraliteit met Jeugd en de Participatiewet. Blz. 335  
Uitvoering geven (via centrumgemeente Oss) aan het uitvoeringsplan beschermd wonen, het bevorderen van doorstroom en het beperken van instroom door middel van preventie in samenwerking met sociale partners. Blz. 336  
Uitvoering geven aan de koersnota maatschappelijke opvang. Blz. 337  
Welzijn, zorg en wonen in de ondersteuningsbehoefte optimaal combineren en organiseren. De Wmo op een gekantelde manier uitvoeren. Blz. 338  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 339  
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 6 Blz. 340  
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 341  
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 342  
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 343  
Thema Duurzaamheid en Milieu Blz. 344  
Wat willen we bereiken? Blz. 345  
Duurzaam en energieneutraal Blz. 346  
Duurzaamheidsplan 2016-2020 Blz. 347  
Energieneutraal in 2045 Blz. 348  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 349  
Thema Klimaat en Riolering Blz. 350  
Wat willen we bereiken? Blz. 351  
Klimaatbestendig Blz. 352  
Actualisering VGRP Land van Cuijk met herzien kostendekkingsplan klimaatopgave Blz. 353  
Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 Blz. 354  
Masterplan Water Blz. 355  
Samenwerking waterketen en klimaat in de regio/Land van Cuijk Blz. 356  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 357  
Thema Afval en Circulaire economie Blz. 358  
Wat willen we bereiken? Blz. 359  
Nederland Circulair in 2050 Blz. 360  
Bestuurscommissie afval Land van Cuijk met o.a. het aansluiten op Rijksbrede programma Circulaire Economie Blz. 361  
Onderzoek optimaliseren dienstverlening BCA Blz. 362  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 363  
Kredieten Blz. 364  
Stand van zaken Blz. 365  
Stand van zaken kredieten Programma 7 Blz. 366  
Krediet riolering Irenestraat en Dr. Peelenstraat IVS2015 Blz. 367  
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2014 Blz. 368  
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2015 Blz. 369  
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2017 Blz. 370  
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2018 Blz. 371  
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2019 Blz. 372  
Kredieten rioleringsplan (VGRP) Blz. 373  
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 7 Blz. 374  
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 375  
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 376  
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 377  
Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht Blz. 378  
Wat willen we bereiken? Blz. 379  
De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen. Blz. 380  
Adequaat in behandeling nemen van aanvragen omgevingsvergunningen/ ontheffingen, verzoeken om quickscan, inclusief informatie verstrekken en voorlichting geven. Blz. 381  
Implementatie alsmede uitvoering conform de ‘Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht gemeente Boxmeer 2016’ Blz. 382  
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 383  
Thema Implementatie Omgevingswet Blz. 384  
Wat willen we bereiken? Blz. 385  
Implementatie Omgevingswet Blz. 386  
Het inzichtelijk maken van de gevolgen m.b.t. de invoering van de Omgevingswet en starten met implementatie daar waar nodig/mogelijk. (Invoerdatum naar verwachting 2021). Blz. 387  
Kredieten Blz. 388  
Stand van zaken Blz. 389  
Stand van zaken kredieten Programma 8 Blz. 390  
Krediet digitale vergunningverlening IVS2017 Blz. 391  
Krediet software omgevingswet IVS2018 Blz. 392  
Kredieten VTH Blz. 393  
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 8 Blz. 394  
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 395  
Paragrafen Blz. 396  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 397  
Aanwezige risico's Blz. 398  
Overig Blz. 399  
Kredieten Blz. 400  
Investeringsprogramma Blz. 401  
Via een begrotingswijzing zullen onderstaande kredieten worden bijgesteld danwel worden afgesloten Blz. 402  
Status opvolging bevindingen accountant Blz. 403  
Status opvolging bevindingen accountant Blz. 404