Sitemap

1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 1
1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 4
Inleiding Blz. 5
1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 6
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 7
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 8
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 9
Thema Bestuurszaken Blz. 10
Wat willen we bereiken? Blz. 11
Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Blz. 12
In samenspraak met de samenleving, de dorps- en wijkraden zullen er stappen gezet worden naar innovatieve vormen van kernendemocratie. Blz. 13
Verder participeert de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden zoals het Land van Cuijk en de Regio Noordoost Brabant Blz. 14
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 15
Thema Burgerzaken en Verkiezingen Blz. 16
Wat willen we bereiken? Blz. 17
Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen. Blz. 18
Correcte en passende beantwoording en behandeling van vragen van klanten. Blz. 19
Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen Blz. 20
Organisatie van de benodigde verkiezingen / uitvoering geven aan het draaiboek verkiezingen. Blz. 21
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 22
Thema Bedrijfsvoering Blz. 23
Wat willen we bereiken? Blz. 24
Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer. Blz. 25
We gaan verder op de reeds ingeslagen weg, waarbij volgens de laatste inzichten werkprocessen, afspraken, controle-momenten en planning en control ingezet worden om het totaal te kunnen sturen en beheersen. Blz. 26
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 27
Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie Blz. 28
Wat willen we bereiken? Blz. 29
Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën. Blz. 30
Wij gaan naar de inwoners toe en inventariseren waar de inwoners van wijken en dorpen behoefte aan hebben. Blz. 31
Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering. Blz. 32
Wij geven ruimte aan inwoners om mee te doen. Blz. 33
Wij kiezen voor een thematische benadering. Blz. 34
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 35
Kredieten Blz. 36
Stand van zaken Blz. 37
Stand van zaken kredieten Programma 0 Blz. 38
Krediet Burgemeester Verkuijlstraat 60 Blz. 39
Krediet huisvesting Sociale Zaken en Centrum voor Jeugd en Gezin Blz. 40
Krediet ICT doorontwikkelen nieuw zaaksysteem IVS2019 Blz. 41
Krediet ICT E-overheid en authenticatie Blz. 42
Krediet ICT elektrische handtekening IVS2012 Blz. 43
Krediet ICT implementatie zaaksysteem Join 1 Blz. 44
Krediet ICT implementatie zaaksysteem Join 2 Blz. 45
Krediet ICT implementatie zaaksysteem Join 3 Blz. 46
Krediet ICT two factor authenticatie en webportal Blz. 47
Krediet ICT vervanging discussie-installatie raadszaal Blz. 48
Krediet ICT vervanging software Office Blz. 49
Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2016 Blz. 50
Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2017 Blz. 51
Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2018 Blz. 52
Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2019 Blz. 53
Krediet optimalisering P&C-cyclus IVS2017 Blz. 54
Huisvesting Sociale Zaken en Centrum voor Jeugd en Gezin Blz. 55
Krediet Burgemeester Verkuijlstraat 60 Blz. 56
Optimalisering P&C-cyclus Blz. 57
ICT kredieten Blz. 58
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 0 Blz. 59
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 60
Programma 1 - Veiligheid Blz. 61
Programma 1 - Veiligheid Blz. 62
Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning Blz. 63
Wat willen we bereiken? Blz. 64
Een veilige en gezonde omgeving voor iedereen Blz. 65
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 66
Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 67
Toepassing van de wet BIBOB, daar waar dit wenselijk is. Blz. 68
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 69
Thema Brandweer en crisisbestrijding Blz. 70
Wat willen we bereiken? Blz. 71
Een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van hulpverlening in de gemeente. Blz. 72
De crisisorganisatie regionaal als lokaal op peil houden, zodat er bij eventuele calamiteiten adequaat gehandeld kan worden. Blz. 73
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 74
Kredieten Blz. 75
Stand van zaken Blz. 76
Stand van zaken kredieten Programma 1 Blz. 77
Krediet nieuwbouw brandweerkazerne Oeffelt Blz. 78
Krediet nieuwbouw brandweerkazerne Oeffelt Blz. 79
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 1 Blz. 80
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 81
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 82
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 83
Thema Werk in uitvoering Blz. 84
Wat willen we bereiken? Blz. 85
De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. Blz. 86
Aandacht voor toegankelijke en levensloopbestendige openbare ruimte. Blz. 87
Burgerparticipatie/wijk- en dorpsraden structureel inbedden in WIU-proces gekoppeld aan de P&C-cyclus. Blz. 88
De inwoner merkt dat er op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt gewerkt en dat de kwaliteit en veiligheid van de wegen en groen verbetert. Blz. 89
De openbare ruimte wordt onderhouden op beeldkwaliteit B. Blz. 90
Fietsveiligheid maasbrug Oeffelt-Gennep. Betreft lobby naar provincies Limburg en Noord-Brabant. Blz. 91
Herinrichting en uitbreiding van de algemene begraafplaats Sambeek. Blz. 92
Implementatie uitbreiding begraafplaats en natuurbegraven. Blz. 93
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Maatregelen overweg St. Anthonisweg deels spoorverdubbeling en omleggen fietsroute Schilderspad. Blz. 94
Opstellen nieuw Verkeersveiligheidsplan en uitvoering geven aan verkeersveiligheidsmaatregelen. Blz. 95
Optimaliseren verkeersveiligheid waarbij extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Daarbij te denken aan projecten zoals fietsvoorzieningen en rotonde Burg. Verkuijlstraat, Maasstraat en Molenweg. Blz. 96
Realisatie maatregelen in de openbare ruimte om invulling te geven aan de veranderde klimaatomstandigheden. Blz. 97
Revitalisering openbare ruimte. Groot deel van de openbare ruimte is zo oud dat deze versleten is en niet meer aansluit op de gebruiksbehoefte. Blz. 98
Speelruimtebeleidsplan actualiseren. Blz. 99
Uitvoering projecten Toerisme en Recreatie gekoppeld aan o.a. natuur en bosbeheer. Blz. 100
Verder verduurzamen wagenpark van de gehele gemeente. Blz. 101
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 102
Kredieten Blz. 103
Stand van zaken Blz. 104
Stand van zaken kredieten Programma 2 Blz. 105
Krediet aanpassing Heinz Moormanstraat Blz. 106
Krediet beleidsplan openbare verlichting IVS2017 Blz. 107
Krediet beleidsplan openbare verlichting IVS2018 Blz. 108
Krediet beleidsplan openbare verlichting IVS2019 Blz. 109
Krediet fietsvoorziening en verlichting Molenweg Blz. 110
Krediet herinrichting Irenestraat - Dr. Peelenstraat Blz. 111
Krediet herinrichting zuidelijk dl. Steenstraat Blz. 112
krediet levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken Blz. 113
Krediet Molenstraat - Cuijkseweg Oeffelt Blz. 114
Krediet parkeervoorziening sportpark "de Halt" Holthees Blz. 115
Krediet reconstructie wegen IVS2018 Blz. 116
Krediet reconstructie wegen IVS2019 Blz. 117
Krediet recreatieve fietspaden IVS2014 Blz. 118
Krediet renovatie begraafplaats Sambeek Blz. 119
Krediet revitalisering openbare ruimte IVS2019 Blz. 120
Krediet speelvoorziening IVS2019 Blz. 121
Krediet tractie gemeentewerken IVS2018 Blz. 122
Krediet tractie gemeentewerken IVS2019 Blz. 123
Krediet uitvoering bomenplan IVS2017 Blz. 124
Krediet uitvoering bomenplan IVS2018 Blz. 125
Krediet uitvoering bomenplan IVS2019 Blz. 126
Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2017 Blz. 127
Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2018 Blz. 128
Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2019 Blz. 129
Krediet verstevigen bermen IVS2018 Blz. 130
Krediet verstevigen bermen IVS2019 Blz. 131
Kredieten wegen Blz. 132
Kredieten openbare verlichting Blz. 133
Kredieten verkeersveiligheid Blz. 134
Kredieten recreatieve fietspaden Blz. 135
Kredieten uitvoering bomenplan Blz. 136
Kredieten speelvoorzieningen Blz. 137
Kredieten begraafplaatsen Blz. 138
Kredieten tractie Blz. 139
Kredieten levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken Blz. 140
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 2 Blz. 141
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 142
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 143
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 144
Thema Economie en Vestigingsklimaat Blz. 145
Wat willen we bereiken? Blz. 146
Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen. Blz. 147
Centrummanagement Blz. 148
Contacten bedrijven en bedrijfsacquisitie Blz. 149
Innovatieve hotspot Land van Cuijk Blz. 150
Provinciaal beleid bedrijventerreinen Blz. 151
Participatie in economische structuurversterkende projecten. Blz. 152
Deelname Ruimte in diverse projecten Land van Cuijk, Regio Noord-Oost Brabant, Agrifood Capital en Mooi Maasland, Euregio en Interreg Blz. 153
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 154
Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Blz. 155
Wat willen we bereiken? Blz. 156
De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod. Blz. 157
Implementatie Omgevingswet Blz. 158
Interbestuurlijke Programma (IBP) Blz. 159
Klimaatbestendig Blz. 160
Regionale woningmarktstrategie Blz. 161
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 162
Thema Recreatie en Toerisme Blz. 163
Wat willen we bereiken? Blz. 164
Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon. Blz. 165
Deltaprogramma Maas Blz. 166
Koploper Blz. 167
Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei Blz. 168
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie Blz. 169
Unesco Maasheggen Blz. 170
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 171
Kredieten Blz. 172
Stand van zaken Blz. 173
Stand van zaken kredieten Programma 3 Blz. 174
Krediet BGT IVS2016 Blz. 175
Krediet BGT IVS2019 Blz. 176
Krediet Elderom Blz. 177
Krediet I-DOP Beugen Blz. 178
Krediet project breedband Blz. 179
Krediet rood met groen projecten 2019 Blz. 180
Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2018 Blz. 181
Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2019 Blz. 182
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2016 Blz. 183
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2017 Blz. 184
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2018 Blz. 185
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2019 Blz. 186
Kredieten uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie Blz. 187
Kredieten uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei Blz. 188
Kredieten rood met groen Blz. 189
Krediet project breedband Blz. 190
Kredieten BGT Blz. 191
Krediet Elderom Blz. 192
Krediet I-DOP Beugen Blz. 193
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 3 Blz. 194
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 195
Programma 4 - Financiën Blz. 196
Programma 4 - Financiën Blz. 197
Thema Planning en Control Blz. 198
Wat willen we bereiken? Blz. 199
Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief. Blz. 200
Het optimaliseren en het verder doorontwikkelen van de planning & controlcyclus in overleg met de Auditcommissie. Blz. 201
Instemmen met de Grondnota en de daarin voorgestelde maatregelen tot stimulering van de verkoop van bouwgrond. Blz. 202
Wij gaan de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau brengen door de verkoop van bouwgrond en door het investeringsprogramma te beheersen. Blz. 203
Wij willen de reservepositie stabiliseren en zo nodig versterken door in de begroting ruimte vrij te maken voor sparen en mogelijke rekeningoverschotten te reserveren. Blz. 204
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 205
Thema WOZ/Belastingen Blz. 206
Wat willen we bereiken? Blz. 207
De lokale belastingdruk blijft in lijn met het inflatiepercentage. Blz. 208
We maken een kritische analyse van de kostendekkendheid van leges en tarieven. Blz. 209
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 210
Kredieten Blz. 211
Stand van zaken Blz. 212
Stand van zaken kredieten Programma 4 Blz. 213
Krediet nieuwbouw gymzalen Metameer Blz. 214
Krediet externe kosten m.b.t. sporthal Sportlaan Blz. 215
Krediet uitwerken herrouteren Schilderspad Blz. 216
Krediet vervangende nieuwbouw bij Raaijhal Blz. 217
Krediet voetgangersoversteekplaats Handelstraat Blz. 218
Voorbereidingskrediet Blz. 219
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 4 Blz. 220
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 221
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 222
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 223
Thema Onderwijs Blz. 224
Wat willen we bereiken? Blz. 225
Een doorlopende leerlijn voor alle (leerplichtige) inwoners die passend en bereikbaar is. Blz. 226
Goed georganiseerd leerlingenvervoer Blz. 227
Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen Blz. 228
Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk Blz. 229
Voorkomen van voortijdig schoolverlaten... Blz. 230
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 231
Thema Welzijn Blz. 232
Wat willen we bereiken? Blz. 233
Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties. Blz. 234
Het bijstellen en actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor alle gemeentelijk accommodaties. Blz. 235
Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren Blz. 236
De gemeente schept goede randvoorwaarden om mensen te stimuleren zich vrijwillig in te zetten en onbetaald actief te zijn voor de samenleving. Blz. 237
Instandhouden vrijwilligerssteunpunt en het bieden van een goede vrijwilligersverzekering. Blz. 238
Integrale samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties, maatjesprojecten en zorgaanbieders. Blz. 239
Vrijwilligerswerk en burenhulp wordt zo veel mogelijk wijkgericht aangepakt. De vraag vormt het vertrekpunt en gestimuleerd wordt dat het aanbod laagdrempelig en in de directe woonomgeving wordt opgepakt. Blz. 240
Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger. Blz. 241
Het geactualiseerde mantelzorgbeleid Land van Cuijk zal in 2019 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Blz. 242
Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren waarbij “wederkerigheid” een belangrijker begrip zal worden. Blz. 243
Er zullen meer buurtverbinders worden geworven waarbij het uitgangspunt is twee per dorpskern. Blz. 244
Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen. Blz. 245
Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van het burgerinitiatief “Ons Thuus”, burgerinitiatieven worden gestimuleerd en daar waar nodig gefaciliteerd. Blz. 246
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 247
Het gebiedsteam van Sociom is werkzaam in dorpskernen en wijken dicht bij de burger en werkt samen met andere maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties en gebiedsteams. Blz. 248
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 249
Thema Sport Blz. 250
Wat willen we bereiken? Blz. 251
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen. Blz. 252
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met sportverenigingen. Blz. 253
Participatie in het regionale loket Uniek Sporten voor Boxmeer/Land van Cuijk uitgevoerd door Stichting Doejemee. Blz. 254
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (sport). Blz. 255
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 256
Thema Kunst en Cultuur Blz. 257
Wat willen we bereiken? Blz. 258
Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners. Blz. 259
Met BiblioPlus zijn voor de periode 2017-2019 nieuwe afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk in de gemeente Boxmeer, Blz. 260
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven. Blz. 261
Deelname aan het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit. Blz. 262
Ondersteunen Stichting Omroep Land van Cuijk. Blz. 263
Ontsluiten van Boxmeers verleden via een openbare museale voorziening. Blz. 264
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met cultuurverenigingen. Blz. 265
Uitvoering geven aan de Nota CultuurRijk Boxmeer. Blz. 266
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (kunst en cultuur). Blz. 267
Waarderings- en incidentele subsidies kunst en cultuur. Blz. 268
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 269
Kredieten Blz. 270
Stand van zaken Blz. 271
Stand van zaken kredieten Programma 5 Blz. 272
Krediet Elzendaal Blz. 273
Krediet Gryphus Vierlingsbeek Blz. 274
Krediet Hoogkoor Blz. 275
Krediet MFA Vortum-Mullem IVS2016 Blz. 276
Krediet toegankelijk maken accommodaties Blz. 277
Krediet Elzendaal Blz. 278
Krediet Gryphus Vierlingsbeek Blz. 279
Krediet Hoogkoor Blz. 280
Krediet MFA Vortum-Mullem Blz. 281
Krediet toegankelijk maken accommodaties Blz. 282
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 5 Blz. 283
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 284
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 285
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 286
Thema Jeugd Blz. 287
Wat willen we bereiken? Blz. 288
Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen. Blz. 289
Het sociaal wijknetwerk verder ontwikkelen. Blz. 290
Jeugdhulp realiseren door het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk. Blz. 291
Project Jong in de Buurt, intensief overleg met jongerenwerk, politie, jeugdpreventiewerk en gemeente. Blz. 292
Zorgloket Blz. 293
Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving. Blz. 294
Het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk biedt daar waar nodig passende hulp aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben en kan daartoe doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp. Blz. 295
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 296
Het Basisteam Jeugd en Gezin en het gebiedsteam van Sociom werken samen met andere maatschappelijke organisaties en bieden daar waar nodig hulp zo nodig via doorverwijzing naar een 2e lijnsvoorziening. Blz. 297
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 298
Thema Inkomensvoorzieningen Blz. 299
Wat willen we bereiken? Blz. 300
Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid. Blz. 301
Bij effectieve inkomensondersteuning hoort goede voorlichting over het beleid. We informeren structureel via het blad NieuwsZaken en de folder Ken uw rechten. Blz. 302
De koopkracht van de meest kwetsbare burgers op peil houden via de bijzondere bijstand, individuele toeslagen, minimaregelingen, schuldhulpverlening en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Blz. 303
Schuldhulpverlening is goed bereikbaar en aanmeldingen kunnen onder andere digitaal via de website plaatsvinden. Blz. 304
Ter voorkoming van armoede en maatschappelijk isolement bij kinderen zetten we middelen in via Stichting Leergeld en Stichting DoeJeMee. Blz. 305
We betrekken de maatschappelijke organisaties (inclusief georganiseerde vrijwilligers) bij het voorkomen van schulden (preventie) en richten ons op vroegsignalering van (geld)problemen. Blz. 306
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 307
Thema Participatie Blz. 308
Wat willen we bereiken? Blz. 309
Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft. Blz. 310
Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname. Blz. 311
Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. Blz. 312
In 2019 Social Return intensief inzetten als arbeidsmarktinstrument zodat opdrachtnemers worden gestimuleerd om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Blz. 313
Uitstroom d.m.v. re-integratie oftewel een persoon weer laten functioneren met inzet van maatregelen zodat hij weer kan terugkeren in het arbeidsproces. Blz. 314
Uitvoering geven aan de pilot ‘Lerend Werken’ door de mogelijkheden van de deelnemers aan te spreken om op deze wijze uit dagbesteding door te stromen naar een beschutte werkplek of loonvormende arbeid. Blz. 315
Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen zodat men in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Blz. 316
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 317
Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Blz. 318
Wat willen we bereiken? Blz. 319
In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 320
Afstemmen van het Wmo-beleid met de regiogemeenten. Blz. 321
De Centrumgemeente heeft in afstemming met de regiogemeenten een inkoopplan voor Wmo-ondersteuning voor 2018 en 2019 vastgesteld. Blz. 322
De cliënt heeft de keuzevrijheid uit minimaal 3 leveranciers bij een beroep op hulpmiddelen en voorzieningen. Ook zijn er soms mogelijkheden voor hulpmiddelen via het lokale midden- en kleinbedrijf. Blz. 323
De gemeente faciliteert kwetsbare burgers door het bieden van een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke verzorging. Blz. 324
De gemeenteraad wordt periodiek (via kwartaalnieuwsbrieven) geïnformeerd over actuele zaken, aantallen en financiën in de Wmo. Blz. 325
Het iWmo-berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders is verder ontwikkeld en zorgt voor een optimale communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met relatief weinig administratieve lasten. Blz. 326
Het optimaal uitvoering geven aan de uitgangspunten van de nieuwe Wmo op basis van de visie waarbij de ondersteuning gericht is op zelfredzaamheid en participatie. Blz. 327
Het zorgloket optimaal inzetten. Eventueel aansluitend op de inzet van een wijk-netwerk. Blz. 328
In 2019 hebben we de overeenkomsten met zorgaanbieders voor HV getoetst aan de AMvB (reële kostprijs Wmo-diensten) en zo nodig hiervoor passende contractafspraken gemaakt. Blz. 329
In 2019 hebben we door ervaringen in pilots meer kennis van mogelijke combinaties van (arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie-trajecten gericht op (beschut) werk. Blz. 330
In 2019 is een helder (regionaal) plan vastgesteld in het kader van Wmo-toezicht met aandacht en bewaking van de kwaliteit en rechtmatigheid van Wmo-dienstverlening. Blz. 331
In 2019 kent de huidige uitvoering van het Regiotaxivervoer een heroverwegingsmoment. Blz. 332
In 2019 kunnen burgers een beroep doen op de in augustus 2018 vastgestelde nieuwe Verordening Blijverslening. Blz. 333
In 2019 worden Wmo-burgerinitiatieven gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking. Blz. 334
In 2019 zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden op het gebied van Wmo-begeleiding. Hierbij is aandacht voor integraliteit met Jeugd en de Participatiewet. Blz. 335
Uitvoering geven (via centrumgemeente Oss) aan het uitvoeringsplan beschermd wonen, het bevorderen van doorstroom en het beperken van instroom door middel van preventie in samenwerking met sociale partners. Blz. 336
Uitvoering geven aan de koersnota maatschappelijke opvang. Blz. 337
Welzijn, zorg en wonen in de ondersteuningsbehoefte optimaal combineren en organiseren. De Wmo op een gekantelde manier uitvoeren. Blz. 338
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 339
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 6 Blz. 340
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 341
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 342
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 343
Thema Duurzaamheid en Milieu Blz. 344
Wat willen we bereiken? Blz. 345
Duurzaam en energieneutraal Blz. 346
Duurzaamheidsplan 2016-2020 Blz. 347
Energieneutraal in 2045 Blz. 348
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 349
Thema Klimaat en Riolering Blz. 350
Wat willen we bereiken? Blz. 351
Klimaatbestendig Blz. 352
Actualisering VGRP Land van Cuijk met herzien kostendekkingsplan klimaatopgave Blz. 353
Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 Blz. 354
Masterplan Water Blz. 355
Samenwerking waterketen en klimaat in de regio/Land van Cuijk Blz. 356
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 357
Thema Afval en Circulaire economie Blz. 358
Wat willen we bereiken? Blz. 359
Nederland Circulair in 2050 Blz. 360
Bestuurscommissie afval Land van Cuijk met o.a. het aansluiten op Rijksbrede programma Circulaire Economie Blz. 361
Onderzoek optimaliseren dienstverlening BCA Blz. 362
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 363
Kredieten Blz. 364
Stand van zaken Blz. 365
Stand van zaken kredieten Programma 7 Blz. 366
Krediet riolering Irenestraat en Dr. Peelenstraat IVS2015 Blz. 367
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2014 Blz. 368
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2015 Blz. 369
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2017 Blz. 370
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2018 Blz. 371
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2019 Blz. 372
Kredieten rioleringsplan (VGRP) Blz. 373
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 7 Blz. 374
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 375
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 376
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 377
Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht Blz. 378
Wat willen we bereiken? Blz. 379
De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen. Blz. 380
Adequaat in behandeling nemen van aanvragen omgevingsvergunningen/ ontheffingen, verzoeken om quickscan, inclusief informatie verstrekken en voorlichting geven. Blz. 381
Implementatie alsmede uitvoering conform de ‘Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht gemeente Boxmeer 2016’ Blz. 382
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 383
Thema Implementatie Omgevingswet Blz. 384
Wat willen we bereiken? Blz. 385
Implementatie Omgevingswet Blz. 386
Het inzichtelijk maken van de gevolgen m.b.t. de invoering van de Omgevingswet en starten met implementatie daar waar nodig/mogelijk. (Invoerdatum naar verwachting 2021). Blz. 387
Kredieten Blz. 388
Stand van zaken Blz. 389
Stand van zaken kredieten Programma 8 Blz. 390
Krediet digitale vergunningverlening IVS2017 Blz. 391
Krediet software omgevingswet IVS2018 Blz. 392
Kredieten VTH Blz. 393
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 8 Blz. 394
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 395
Paragrafen Blz. 396
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 397
Aanwezige risico's Blz. 398
Overig Blz. 399
Kredieten Blz. 400
Investeringsprogramma Blz. 401
Via een begrotingswijzing zullen onderstaande kredieten worden bijgesteld danwel worden afgesloten Blz. 402
Status opvolging bevindingen accountant Blz. 403
Status opvolging bevindingen accountant Blz. 404
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap