Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving

Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving

Portefeuillehouder: P.I.M.H. Stevens

Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht

Wat willen we bereiken?

De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

In de raadsvergadering van 27 september 2018 is besloten dat de reactie die de commissie van 11 oktober zal geven, wordt geacht namens de Raad te zijn gegeven. Omdat voor deze procedure is gekozen is het niet mogelijk om de budgetten middels een begrotingswijzing te wijzigen. De begroting kan alleen worden gewijzigd indien de stukken in een Raadsvergadering worden bekrachtigd. Dit wordt nu opgelost door dit via de 1e bijstelling te doen.

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2019 Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten
61405020 O-BOC: Handhaving ODBN: uitbest.werkh. 84.477 38.739 15.303 15.303

Thema Implementatie Omgevingswet

Wat willen we bereiken?

Implementatie Omgevingswet

De Omgevingswet, welke mogelijk in werking treedt in 2021, bundelt circa 26 wetten en regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Door de nieuwe wet vervalt het bestemmingsplan. Hiervoor in de plaats komt een omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente. Er wordt gestreefd naar minder regels en meer samenhang. Vooruitlopend op de invoering bereiden wij ons hierop voor.

Wat gaan we daarvoor doen?

Kredieten

Kredieten VTH

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
Lasten 25.000 9.387 15.613

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 8

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2019 Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten
61405020 O-BOC: Handhaving ODBN: uitbest.werkh. 84.477 38.739 15.303 15.303