Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks - van Haren

Thema Jeugd

Wat willen we bereiken?

Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Thema: Jeugd

Op basis van de begroting Jeugdzorg LvC en NOB 2019 d.d. 10 april 2019 is de bijdrage voor 2019 voor Boxmeer €6.806.766. Er is een bedrag begroot van €5.820.327. Er zal een bedrag bijgeraamd worden van €986.439.

Het bedrag ad €986.439 zal ten laste worden gebracht van de reserve Sociaal Domein.

Jeugdhulp kinderen in een AZC

Via de septembercirculaire 2018 zijn gemeenten geïnformeerd dat zij vanaf 2019 volledig verantwoordelijk worden voor de organisatie en financiering van jeugdhulp, inclusief de jeugd-ggz, aan kinderen in een AZC. Hiervoor is structureel € 3 miljoen uitgenomen uit de algemene uitkering en apart gezet in een decentralisatie-uitkering. Bij meicirculaire 2019 zal ook de € 2,1 miljoen, het jaarlijkse bedrag van het Ministerie van J en V voor jeugdhulp aan kinderen in een AZC, worden toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering. Op basis van de cijfers over het aantal kinderen dat van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018 in een AZC verbleef ontvangen wij voorlopig een bedrag van € 88.566. In de decembercirculaire 2019 zal, wanneer ook de cijfers van januari 2019 tot oktober 2019 bekend zijn, de definitieve verdeling bekend worden gemaakt.

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2019 Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten
66821010 Indiv. voorzieningen natura Jeugd 1.075.005 0 0 0
Baten
69800220 Reserve Sociaal Domein -986.439 0 0 0

Thema Inkomensvoorzieningen

Wat willen we bereiken?

Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid.

Daar waar nodig wordt maatwerk geleverd om armoede actief te voorkomen en te bestrijden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Buig

Voor 2019 is er een voorlopige beschikking ontvangen voor de BUIG uitkering 2019 van €5.272.194.  De werkelijke kosten voor de BUIG waren in 2018 €4.744.188. In de begroting is een kostenpost geraamd van €367.400. Naar verwachting zal ook in 2019 de uitkering toereikend zijn. Er kan incidenteel €367.400 afgeraamd worden.

 

De bestelling betreft een incidenteel voordeel van € 367.400,-.

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2019 Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten
66101010 WWB: normuitkering -193.807 0 0 0
66101025 WWB: personen in een inrichting 5.000 0 0 0
66101065 WWB: Bbz levensonderhoud startersuitk. 10.000 0 0 0
Totaal Lasten -178.807 0 0 0
Baten
66101015 WWB: inkomensdeel 65- en 65+ -188.593 0 0 0

Thema Participatie

Wat willen we bereiken?

Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Convenant Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost

De Veiligheidshuizen Maas en Leijgraaf (RVML) en ’s-Hertogenbosch e.o. zijn per 1 januari 2019 volledig gefuseerd. Hierover bent u al geïnformeerd middels de raadsstukken en de daarbij behorende bijlagen m.b.t. zienswijze begroting 2019 en jaarstukken 2017 van het RVML (behandeld in raadsvergadering van 5 juli 2018) en de memo van 23 oktober 2018. De hiervoor extra benodigde middelen bedragen € 9.900 (Programma 1 €2.200 en Programma 6 €7.700).

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2019 Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten
66233020 Nazorg ex-gedetineerden 7.700 7.700 7.700 7.700

Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Wat willen we bereiken?

In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

WMO

Gemeenten moeten voldoen aan de wettelijke verplichting om voor de Huishoudelijke Verzorging (HV) een tarief te hanteren dat gebaseerd is op een reële kostprijs (AMvB reële kostprijs). Er zijn nieuwe tarieven afgesproken met de zorgaanbieders. Hierdoor zullen de kosten voor HV  stijgen met €210.000. De post Huishoudelijke verzorging zal structureel bijgeraamd worden met €210.000.

In de begroting 2019 hebben wij een stelpost opgenomen voor prijsstijgingen op het gebied van Sociaal Domein . De hogere kosten van HV zijnde  € 210.000 kunnen  hieruit worden gedekt.

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2019 Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten
66621010 Wmo huishoudelijke verzorging 210.000 210.000 210.000 210.000

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 6

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2019 Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten
66101010 WWB: normuitkering -193.807 0 0 0
66101025 WWB: personen in een inrichting 5.000 0 0 0
66101065 WWB: Bbz levensonderhoud startersuitk. 10.000 0 0 0
66233020 Nazorg ex-gedetineerden 7.700 7.700 7.700 7.700
66621010 Wmo huishoudelijke verzorging 210.000 210.000 210.000 210.000
66821010 Indiv. voorzieningen natura Jeugd 1.075.005 0 0 0
Totaal Lasten 1.113.898 217.700 217.700 217.700
Baten
66101015 WWB: inkomensdeel 65- en 65+ -188.593 0 0 0
69800220 Reserve Sociaal Domein -986.439 0 0 0
Totaal Baten -1.175.032 0 0 0