Programma 5 - Leefbaarheid

Programma 5 - Leefbaarheid

Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks - van Haren

Thema Onderwijs

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Onderwijs achterstandenbeleid

 De specifieke uitkering Onderwijs Achterstandenbeleid voor 2019 is €247.452. In de begroting is hiervoor opgenomen €52.570. De begroting voor de Rijksbijdrage zal gemuteerd worden met €194.882. Ook de kosten zullen met eenzelfde bedrag bijgeraamd worden.

De bijstelling is budgettair neutraal.

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2019 Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten
64804060 Onderwijs Achterstandenbeleid 194.882 0 0 0
Baten
64804060 Onderwijs Achterstandenbeleid -194.882 0 0 0

Thema Welzijn

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren

Wat gaan we daarvoor doen?

Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger.

Wat gaan we daarvoor doen?

Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren waarbij “wederkerigheid” een belangrijker begrip zal worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Accommodaties

Uit de lopende MOP’s blijkt dat er gemiddeld een bedrag van €397.117 benodigd is voor het onderhoud van de gemeentelijke accommodaties, terwijl er jaarlijks een bedrag van €270.000 beschikbaar is. Voor het uitvoeringsjaar 2019 is in de MOP’s een bedrag opgenomen van €454.444. In het uitvoeringsplan ligt de nadruk op noodzakelijk onderhoud, daarbij gaat de aandacht vooral uit naar veiligheid en geconstateerde gebreken gebaseerd op inspectierapporten aan de gemeentelijke gebouwen. Door te schuiven met prioriteiten en het onderhoud verder te faseren kan naar verwachting worden volstaan met een budget van €415.000. Hetgeen alsnog een overschrijding van het budget ad. €145.000,- is. Er zal een bedrag van €145.000 worden bijgeraamd.

De kosten voor de verduurzaming in de vorm van LED-verlichting voor de sporthallen Zevensprong,  Slaterthal, Schutsboom en Meercamp zijn €110.000. Hiervoor zal een bedrag bijgeraamd worden van €110.000.

De totale bijstelling betreft een incidenteel nadeel van €255.000 (Thema Welzijn: €17.000 en Thema Sport: €238.000).

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2019 Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten
55403080 De Poel 9.000 0 0 0
55407280 MFA Driewiek 8.000 0 0 0
Totaal Lasten 17.000 0 0 0

Thema Sport

Wat willen we bereiken?

Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Accommodaties

Uit de lopende MOP’s blijkt dat er gemiddeld een bedrag van €397.117 benodigd is voor het onderhoud van de gemeentelijke accommodaties, terwijl er jaarlijks een bedrag van €270.000 beschikbaar is. Voor het uitvoeringsjaar 2019 is in de MOP’s een bedrag opgenomen van €454.444. In het uitvoeringsplan ligt de nadruk op noodzakelijk onderhoud, daarbij gaat de aandacht vooral uit naar veiligheid en geconstateerde gebreken gebaseerd op inspectierapporten aan de gemeentelijke gebouwen. Door te schuiven met prioriteiten en het onderhoud verder te faseren kan naar verwachting worden volstaan met een budget van €415.000. Hetgeen alsnog een overschrijding van het budget ad. €145.000,- is. Er zal een bedrag van €145.000 worden bijgeraamd.

De kosten voor de verduurzaming in de vorm van LED-verlichting voor de sporthallen Zevensprong,  Slaterthal, Schutsboom en Meercamp zijn €110.000. Hiervoor zal een bedrag bijgeraamd worden van €110.000.

De totale bijstelling betreft een incidenteel nadeel van €255.000 (Thema Welzijn: €17.000 en Thema Sport: €238.000).

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2019 Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten
55301580 De Slatert 25.000 0 0 0
55302080 De Raayhal 40.000 0 0 0
55302580 De Zevensprong 58.000 0 0 0
55303080 Sporthal Rijkevoort 65.000 0 0 0
55303580 Meercamp 50.000 0 0 0
Totaal Lasten 238.000 0 0 0

Thema Kunst en Cultuur

Wat willen we bereiken?

Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen?

Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Combinatiefuncties

Voor de Brede Regeling Combinatiefuncties zijn op 29 juni 2018 de nieuwe bestuurlijke afspraken ondertekend door de Ministeries van VWS, OCW en SZW en de VNG. Deze nieuwe bestuurlijke afspraken treden in werking vanaf 1 januari 2019 en zullen lopen tot en met 31 december 2022. Voor onze gemeente betekent dit een extra bedrag van € 9.000. Voorgesteld wordt dit beschikbaar te stellen voor de voortzetting van “Doe je mee met Sjors”.

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2019 Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten
64804080 Combinatiefuncties 9.000 9.000 9.000 9.000

Kredieten

Krediet Elzendaal

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
Lasten 7.708.990 7.553.541 155.449

Krediet Gryphus Vierlingsbeek

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
Lasten 135.000 38.553 96.447

Krediet Hoogkoor

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
Lasten 3.265.000 2.883.836 381.164

Krediet MFA Vortum-Mullem

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
Lasten 350.000 350.000 0

Krediet toegankelijk maken accommodaties

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
Lasten 130.000 78.358 51.642

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 5

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2019 Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten
55301580 De Slatert 25.000 0 0 0
55302080 De Raayhal 40.000 0 0 0
55302580 De Zevensprong 58.000 0 0 0
55303080 Sporthal Rijkevoort 65.000 0 0 0
55303580 Meercamp 50.000 0 0 0
55403080 De Poel 9.000 0 0 0
55407280 MFA Driewiek 8.000 0 0 0
64804060 Onderwijs Achterstandenbeleid 194.882 0 0 0
64804080 Combinatiefuncties 9.000 9.000 9.000 9.000
Totaal Lasten 458.882 9.000 9.000 9.000
Baten
64804060 Onderwijs Achterstandenbeleid -194.882 0 0 0