Programma 4 - Financiën

Programma 4 - Financiën

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Thema Planning en Control

Wat willen we bereiken?

Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Inhuur personeel

Het budget inhuur personeel wordt jaarlijks in de begroting vastgesteld op €250.000 en wordt in de eerste plaats ingezet als er sprake is van tijdelijke vervanging wegens ziekte en bij extra (onvoorziene) werkzaamheden waarvoor geen formatieruimte beschikbaar is. Jaarlijks blijkt dat dit bedrag niet voldoende is. Ook voor 2019 zijn wij aan inhuur extra onvoorziene kosten kwijt. De kosten van inhuur zijn fors hoger dan de salariskosten van de medewerker die moet worden vervangen.

Diverse stelposten

De verhoging van de kosten van jeugdzorg (2020-2022) is opgenomen in de kadernota 2019. Als gevolg hiervan kunnen de hiervoor in de begroting opgenomen stelposten vervallen.

Decembercirculaire 2018 (Algemene uitkering)

De cijfers zijn de vertaling van de decembercirculaire 2018. Bij memo van 9 januari 2019 is de raad hier nader over nader geïnformeerd.

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2019 Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten
52102025 O-PO: inhuur personeel i.v.m. uitval e 500.000 0 0 0
69221080 Diverse stelposten 0.8 -210.000 -645.876 -722.505 -710.867
Totaal Lasten 290.000 -645.876 -722.505 -710.867
Baten
69211010 Algemene uitkering uit het gemeentefonds -111.523 -31.285 -30.992 -29.949

Thema WOZ/Belastingen

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

WOZ Bezwaar en Beroep

Geraamd is voor 2019 een bedrag van €56.000, welke benodigd is voor de afwikkeling van bezwaarschriften 2019. In 2019 lopen nog circa 40 (hoger) beroepszaken bij de rechtbank over de belastingjaren 2017 en 2018. De extra kosten hiervan worden geraamd op €50.000 (incidenteel).

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2019 Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten
69301060 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten Woning 34.080 0 0 0
69301062 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten niet-w 15.920 0 0 0
Totaal Lasten 50.000 0 0 0

Kredieten

Stand van zaken kredieten Programma 4

Lopende kredieten

Voorbereidingskrediet

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
Lasten 100.000 74.063 25.937

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 4

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2019 Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten
52102025 O-PO: inhuur personeel i.v.m. uitval e 500.000 0 0 0
69221080 Diverse stelposten 0.8 -210.000 -645.876 -722.505 -710.867
69301060 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten Woning 34.080 0 0 0
69301062 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten niet-w 15.920 0 0 0
Totaal Lasten 340.000 -645.876 -722.505 -710.867
Baten
69211010 Algemene uitkering uit het gemeentefonds -111.523 -31.285 -30.992 -29.949