Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouders: P.I.M.H. Stevens, W.A.G.M. van Hendriks - van Haren en M.W.G. Verstraaten

Thema Economie en Vestigingsklimaat

Wat willen we bereiken?

Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Participatie in economische structuurversterkende projecten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie 0 0 0 0

Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

Wat willen we bereiken?

De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie 0 0 0 0

Thema Recreatie en Toerisme

Wat willen we bereiken?

Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie 0 0 0 0

Kredieten

Stand van zaken kredieten Programma 3

Lopende kredieten

Kredieten uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
Lasten 592.860 369.563 223.297

Kredieten uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
Lasten 191.000 28.299 162.701

Kredieten rood met groen

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
Lasten 100.000 0 100.000

Krediet project breedband

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
Lasten 215.000 227.378 -12.378

Kredieten BGT

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
Lasten 125.000 51.576 73.424

Krediet Elderom

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
Lasten 1.800.000 990.890 809.110

Krediet I-DOP Beugen

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
Lasten 1.655.000 1.452.514 202.486

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 3

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie 0 0 0 0