Programma 2 - Openbare Werken

Programma 2 - Openbare Werken

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Thema Werk in uitvoering

Wat willen we bereiken?

De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Verkeersveiligheid

Tijdens de algemene beschouwingen op 8 november 2019 is de motie M 24 Doen, gewijzigd unaniem aangenomen.

Er gebeurt al heel veel.  Wel is het zo dat vanuit verkeersveiligheid vaak zaken niet direct kunnen worden opgepakt omdat de financiële middelen ontbreken. Voorgesteld wordt dan ook om structureel een budget van € 20.000 in de exploitatiebegroting op te nemen hiervoor en dit bij deze bijstelling te verwerken. Dit sluit ook aan op de wens van de raad rondom verkeersveiligheid wat is verwoord in het raadsprogramma 2018-2022. Zie ook memo RIS 2019-M-461.

Groenonderhoud

Het vierjarig contract met IBN voor groenonderhoud in de gemeente Boxmeer is per 31-12-2018 afgelopen. Het betreft onder andere het maaien van gazons, snoeien van hagen, onderhoud van graskanten, beplanting en boomspiegels. Deze diensten worden reeds vele jaren naar volle tevredenheid uitgevoerd door IBN het werkvoorzieningsschap van de gemeente.

Daarnaast is het project Groenploeg per 31-12-2018 beëindigd. Het project omvatte een combinatie van arbeidsintegratie en onderhoud openbare ruimte. Wegens onvoldoende geschikte kandidaten is besloten het project niet meer verder te laten lopen.

Door vaststelling door de raad d.d. 13 december 2018 van de Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten’ is het mogelijk het groenonderhoud de komende vier jaar opnieuw te gunnen aan IBN. Om de taken op te vangen die anders door de Groenploeg werden gedaan wordt nu ingezet op twee medewerkers van IBN op regiebasis in te zetten bij team Gemeentewerken. Omdat deze medewerkers ook op de mini-milieustraten worden ingezet is de inzet voor 4 dagen per week. 

Naast de beschikbare middelen in de exploitatiebegroting is jaarlijks ook een bedrag van €100.000 benodigd vanuit de AGR. Onderdeel van het vierjarig contract is het verlenen van een korting gebaseerd op arbeid. Deze wordt vanaf 2020 jaarlijks met 25% verminderd naar 0. 

Daarnaast dient rekening te worden gehouden welke kosten toe te rekenen zijn aan afval en riolering.

Bovenstaande heeft voor 2019 op de begroting een nadelig effect van €38.014, voor 2020 €54.783, voor 2021 €71.551 en voor 2022 €88.319.

Aan het taakveld Afval wordt €56.550 minder aan kosten toegerekend. Aan het taakveld  Riolering wordt €10.000 meer kosten toegerekend.

Begraafplaats Sambeek

Bij het beschikbaar stellen van de middelen voor de renovatie van de algemene begraafplaats te Sambeek door de gemeenteraad d.d. 19 mei 2016 is er vanuit gegaan dat de bestaande urnen uit de urnenmuur in de loop van de tijd verplaatst mochten en konden  worden. Hierbij zouden geen nieuwe urnen in de urnenmuur meer bijgeplaatst worden en de bestaande  grafakten niet verlengd worden. Het betreft hier de kapitaallasten van het aanvullend krediet van € 32.670.

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2019 Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten
62107022 Verkeersveiligheid 20.000 20.000 20.000 20.000
65601020 Groenonderhoud 38.014 54.783 71.551 88.319
67242080 Beheer begr.pl.: overige exploitatie 0 1.797 1.797 1.797
Totaal Lasten 58.014 76.580 93.348 110.116

Kredieten

Stand van zaken kredieten Programma 2

Lopende kredieten

Kredieten wegen

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
Lasten 2.301.000 714.000 1.587.000

Kredieten openbare verlichting

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
Lasten 358.125 98.448 259.677

Kredieten verkeersveiligheid

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
Lasten 430.000 60.592 369.408

Kredieten recreatieve fietspaden

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
Lasten 17.000 2.297 14.703

Kredieten uitvoering bomenplan

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
Lasten 353.400 126.981 226.419

Kredieten speelvoorzieningen

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
Lasten 30.000 0 30.000

Kredieten begraafplaatsen

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
Lasten 727.670 815.470 -87.800

Kredieten tractie

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
Lasten 207.500 98.539 108.961

Kredieten levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
Lasten 25.000 0 25.000

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 2

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2019 Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten
62107022 Verkeersveiligheid 20.000 20.000 20.000 20.000
65601020 Groenonderhoud 38.014 54.783 71.551 88.319
67242080 Beheer begr.pl.: overige exploitatie 0 1.797 1.797 1.797
Totaal Lasten 58.014 76.580 93.348 110.116