Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Portefeuillehouders: K.W.T. van Soest, M.W.G. Verstraaten en B.A.M. de Bruin - van Vught

Thema Bestuurszaken

Wat willen we bereiken?

Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Open dag

Betrokkenheid van de inwoners bij het gemeentelijk beleid is van belang. Politiek en organisatie dichter bij de inwoners past bij de wens tot bestuurlijke vernieuwing waarbij meer de samenwerking met inwoners wordt gezocht. Een Open dag kan hier een bijdrage aanleveren. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van de raad. Als benodigd budget wordt een bedrag van €5.000 geschat.

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2019 Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten
60012055 Open Dag 5.000 0 0 0

Thema Burgerzaken en Verkiezingen

Wat willen we bereiken?

Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie 0 0 0 0

Thema Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie 0 0 0 0

Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie

Wat willen we bereiken?

Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën.

Wat gaan we daarvoor doen?

Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Brainstormbijeenkomst Bestuurlijke Vernieuwing

Wij hebben als college op 25 september 2018 ingestemd met de oriënterende notitie Bestuurlijke Vernieuwing en Kernendemocratie en het daarin opgenomen activiteitenplan. Voor een nadere uitwerking van de actiepunten maken wij gebruik van een externe partij die ons hierbij zal begeleiden. De kosten hiervan bedragen €7.500.

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2019 Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten
60012065 Bestuurlijke vernieuwing 7.500 0 0 0

Kredieten

Stand van zaken kredieten Programma 0

Lopende kredieten

Huisvesting Sociale Zaken en Centrum voor Jeugd en Gezin

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
Lasten 1.293.200 1.295.260 -2.060

Krediet Burgemeester Verkuijlstraat 60

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
Lasten 378.000 373.351 4.649

Optimalisering P&C-cyclus

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
Lasten 35.000 33.591 1.409

ICT kredieten

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
Lasten 947.470 480.708 466.762

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 0

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2019 Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten
60012055 Open Dag 5.000 0 0 0
60012065 Bestuurlijke vernieuwing 7.500 0 0 0
Totaal Lasten 12.500 0 0 0