1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Inleiding

De 1e algemene begrotingsbijstelling 2019 betreft financiële mutaties welke zijn opgetreden tussen de begrotingsvaststelling 2019 op 8 november 2018 en 1 april 2019. Per programma wordt hier nader op ingegaan. In een apart hoofdstuk wordt o.a. ingegaan op de status opvolging bevindingen accountant en de uitvoering van de beschikbaar gestelde kredieten. Voor wat betreft de ontwikkelingen met betrekking tot de grondexploitatie wordt verwezen naar de grondnota welke in de raad van16 mei jl. is behandeld. Daarnaast wordt nog ingegaan op risico’s met betrekking tot de paragraaf weerstandsvermogen.

1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Omschrijving 2019 2020 2021 2022
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning -12.500 0 0 0
Programma 1 Veiligheid -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
Programma 2 Openbare Werken -58.014 -76.580 -93.348 -110.116
Programma 3 Economische en ruimtelijke ontwikkeling 0 0 0 0
Programma 4 Financiën -228.477 677.161 753.497 740.816
Programma 5 Leefbaarheid -264.000 -9.000 -9.000 -9.000
Programma 6 Sociale zaken en werkgelegenheid 61.134 -217.700 -217.700 -217.700
Programma 7 Duurzaamheid en klimaatadaptatie 0 0 0 0
Programma 8 Vergunningen, toezicht en handhaving -84.477 -38.739 -15.303 -15.303
Totaal -588.534 332.942 415.946 386.497
         
Stand na 2e algemene begrotingsbijstelling 2018 129.829 610.055 779.886 1.113.973
Raad 13 december 2018  Verhoging bijdrage Rekenkamercommissie Land v. Cuijk (7g)
-1.435 -1.435 -1.435 -1.435
Raad 7 februari 2019 Beleidsregel waarderingssubsidie musea Gemeente Boxmeer (7d)
-24.300 -24.300 -24.300 -24.300
1e algemene begrotingsbijstelling 2019 -588.534 332.942 415.946 386.497
         
Totaal na 1e algemene bijstelling 2019 -484.440 917.262 1.170.097 1.474.735